نمایشگر یک مطلب

نام و نام خانوادگی: حسام الدین شیخی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

پست سازمانی : رئیس گروه  تشکیلات ، تحول اداری و بهره وری

سابقه خدمت: 17 سال

تلفن: 32621420