نمایشگر یک مطلب


نام و نام خانوادگی: حسام الدین شیخی

سمت:    مدیر برنامه ، بودجه ، تحول اداری و بهره وری

سابقه کار:18 سال 

آدرس الکترونیکی:

شماره تماس: 32621420 086

-   انجام کلیه امورمربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه.

-   همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه .

-   جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.

-   تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه .

-   ابلاغ بودجه مصوب هر یک از واحدها ( در صورت نیاز ) و نظارت بر حسن اجرای آن از طریق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها .

-   دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی .

-   ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه.

-   نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای برحسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها .

-   بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیتهای جاری و عمرانی .

-   مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه .

-   انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری مدیریت امور اداری و پشتیبانی.

-   مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه .

-   برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره وری .

-   تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط .

-   برقراری ارتباط با کارشناسان وزارت علوم ، تحقیقات و فنّاوری جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه .

-   مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیات امناء .

-   بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها .

-   تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها ، نیرو ها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه) ، به منظور اعمال نظر صحیح ومنطقی در مدیریت دانشگاه .

-   مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان مزبور .

-  مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان .

-   تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل .

-   شرکت فعال در شوراها ، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط .

-   برنامه ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره وری در فرایند آموزش تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته سالاری ، ابتکار ، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی.

-   برنامه ریزی و نظارت بر طراحی ، بهینه سازی و انطباق نظامهای مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی .

-   انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی ،ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی،سیستمها و روشهای مورد عمل در دانشگاه .

-   انجام طرحهای مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئین نامه های داخلی دانشگاه با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها .

-   برنامه ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستمها،روشها و رویه های مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع ، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید .

-   پشتیبانی،هدایت و نظارت برفعالیتهای بهره وری و تحول اداری دانشگاه .

-   برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه .

-   ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه های تحول اداری و بهره وری در دانشگاه.

-   اجرای برنامه های آموزشی، کارگاههای آموزشی، برگزاری سمینار و گردهمائی در ارتباط با تحول‌اداری و بهره وری.

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق .