نام و نام خانوادگی: حسین مقدسی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی صنایع

پست سازمانی : کارشناس مسئول تشکیلات، تحول اداری و بهره وری

سابقه خدمت: 17 سال

پست الکترونیکی:

تلفن: 32621414

 

– مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی وکار آموزش کارکنان

 – اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان از قبیل:

الف- اطلاع رسانی به همکاران جهت برگزاری دوره های آموزشی

ب- هماهنگی با مدرس دوره

ج- هماهنگی با دانشکده ها جهت آماده سازی سالن ها

د- درخواست هزینه مدرس دوره

ه- درخواست پذیرایی جهت افراد شرکت کننده

و- کنترول ورود و خروج شرکت کنندگان

ز - اعمال نمودن تاخیر و تعجیل شرکت کنندگان

ح - صدور گواهی نامه جهت افراد شرکت کننده مطابق با ضوابط دوره های آموزشی

- ارزیابی های دوره های آموزشی

- شرکت فعال در کمیته های مربوط به آموزش کارکنان