فضا ها و اماکن ورزشی:

 

سالن ورزشی فجر: 34173580-086

سالن ورزشی الزهرا: 33665275-086

استخر دانشگاه: 34173557-086

 

 اماکن ورزشی دانشگاه