نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قهرمانی تیم شنا دختران دانشگاه

قهرمانی تیم شنا دختران دانشگاه

کسب مقام اول دانشگاه اراک در مسابقات شنا منطقه  ۴ با مربیگری فائقه آنجفی و سرپرستی مهتاب منصوری.
کسب مقام اول ۵۰×۴متر شنا مختلط تیمی (غزال طلائی،  آریانا قاسمی،مهسا صفرآبادی،زهرا حاجی حاجی)
کسب مقام اول ۱۰۰×۴متر شنا آزاد تیمی (غزال طلایی،مهسا صفرآبادی،زهرا حاجی حاجی، آریانا قاسمی)
کسب مقام اول ۵۰ متر شنا آزاد غزال طلائی
کسب مقام اول ۵۰متر شنا قورباغه مهسا صفرآبادی
کسب مقام اول ۱۰۰متر شنا قورباغه مهساصفرآبادی
کسب مقام اول ۲۰۰متر شنا قورباغه زهرا حاجی حاجی
کسب مقام اول ۵۰متر شنا کرال پشت آریانا قاسمی
کسب مقام دوم ۱۰۰متر شنا آزاد غزال طلائی
کسب مقام دوم ۵۰×۴مترشنا مختلط انفرادی غزال طلائی
کسب مقام دوم ۵۰متر شنا قورباغه زهرا حاجی حاجی
کسب مقام دوم ۱۰۰متر شنا قورباغه زهرا حاجی حاجی
کسب مقام سوم ۲۰۰متر شنا آزاد توسط آریانا قاسمی