بازدید مدیریت امور دانشجویی از خوابگاه بوستان

بازدید مدیریت امور دانشجویی از خوابگاه بوستان

در تاریخ 98/06/24 مدیر، معاون مدیر امور دانشجویی و رئیس محترم اداره خوابگاه ها از خوابگاه بوستان بازدید نمودند.