بازدید مدیریت امور دانشجویی از سراهای بهاران و کارگاه ساخت تخت

بازدید مدیریت امور دانشجویی از سراهای بهاران و کارگاه ساخت تخت

در تاریخ 98/06/31 مدیراموردانشجویی, معاون مدیر، رئیس و کارشناس محترم اداره خوابگاه ها در معیت پیمانکار طراحی و ساخت تخت های خوابگاهی از دو خوابگاه بهاران 1 و 2 جهت تجهیز این خوابگاه ها بازدید نمودند. همچنین پس از بازدید از خوابگاه ها از کارگاه ساخت تخت جهت سفارش بازدید به عمل آمد.