جلسه منتخبین شورای صنفی رفاهی دانشگاه با مدیر امور دانشجویی

جلسه منتخبین شورای صنفی رفاهی دانشگاه با مدیر امور دانشجویی

روز یکشنبه 98/09/17 اولین جلسه منتخبین شورای صنفی رفاهی دانشگاه اراک در دفتر مدیر امور دانشجویی برگزار گردید.