جلسه هماهنگی معاون دانشجویی با همکاران مدیریت دانشجویی

جلسه هماهنگی معاون دانشجویی با همکاران مدیریت دانشجویی

روز شنبه مورخ 99/01/23 با حضور معاون و مدیر محترم دانشجویی جلسه هماهنگی با روسای ادارات مدیریت دانشجویی برگزار گردید.

 در این جلسه که در دفتر معاون دانشجویی برگزار گردید تصمیم گیری در مورد چگونگی وضعیت خوابگاه ها، اعطای وام و تغذیه بود.