ضدعفونی نمودن ساختمان سازمان مرکزی

ضدعفونی نمودن ساختمان سازمان مرکزی

به همت همکاران مدیریت امور دانشجویی به منظور پیشگیری از انتقال ویروس کووید 19 به همکاران اداری دانشگاه، در روز دوشنبه مورخ 98/12/19 کلیه اماکن اداری سازمان مرکزی دانشگاه ضدعفونی گردید.