بازدید رئیس دانشگاه اراک ومعاون دانشجویی از مدیریت امور دانشجویی

بازدید رئیس دانشگاه اراک ومعاون دانشجویی از مدیریت امور دانشجویی

در روز چهارشنبه مورخ98/7/3 همزمان با آخرین روز ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی99-1398 دکتر حمیدی رئیس دانشگاه اراک و دکتر بهرامی معاون دانشجویی دانشگاه با حضور در ساختمان مدیریت دانشجویی از نزدیک از روند ارائه تسهیلات رفاهی به دانشجویان در آغاز سال تحصیلی بازدید بعمل آوردند.همچنین ضمن این بازدید دکتر حمیدی در گفتگوی مستقیم با کارکنان این حوزه در جریان مشکلات موجود در روند خدمت رسانی به دانشجویان در زمینه های تغذیه ،خوابگاه و رفاه قرارگرفتند.