بازدید مدیر امور دانشجویی از کارگاه تولید الکل در کارخانه آذرآب

بازدید مدیر امور دانشجویی از کارگاه تولید الکل در کارخانه آذرآب

در تاریخ 99/05/04  مدیر و معاون مدیر محترم اموردانشجویی از کارگاه تولید الکل در کارخانه آذرآب بازدید نمودند.