بازدید معاون محترم اداری مالی وزارت عتف از دانشگاه اراک

بازدید معاون محترم اداری مالی وزارت عتف از دانشگاه اراک

بازدید آقای دکتر نظر پور معاون محترم اداری مالی وزارت عتف از دانشگاه اراک