مسئول بایگانی

سرکار خام حری فراهانی

شماره تماس: 32621759

اهم وظائف:

تشکیل پرونده دانشجویان متقاضی تسهیلات رفاهی