کارشناس واحد پرداخت

مسئول: سرکار خانم عفت ارباب زاده
شماره تماس: 32621766
اهم وظایف این واحد:
۱.توزیع و تخصیص اعتبارات و پیگیری انواع وامهای دانشجویی
۲.بیمه حوادث و بیمه تکمیلی
۳.صدور تسویه حساب دانش‌آموختگان

کارشناس واحد پرداخت

مسئول: سرکار خانم خدیجه شریعت منش 
شماره تماس: 32621762
اهم وظایف این واحد:
1.توزیع و تخصیص اعتبارات و پیگیری انواع وامهای دانشجویی
2.بیمه حوادث و بیمه تکمیلی
3.صدور تسویه حساب دانش‌آموختگان