کارشناسان اداره رفاه

 

دانشکده کارشناس تلفن تماس
دانشکده علوم انسانی آقای رضا صحرایی 086-32767310
دانشکده علوم پایه آقای مهدی بهاری  086-32627054
دانشکده کشاورزی خانم ظفرمند 086-326223052
دانشکده فنی و مهندسی خانم قلعه نویی 086-32625040