واحد پرداخت

مسئول: سرکار خانم شریعت منش وسرکار خانم ارباب زاده
 
شماره تماس:
34173408-086 (داخلی 2151) و
34173401-086 (داخلی 2151)
 
اهم وظایف این واحد:
1.توزیع و تخصیص اعتبارات و پیگیری انواع وامهای دانشجویی
2.بیمه حوادث و بیمه تکمیلی
3.صدور تسویه حساب دانش‌آموختگان