مدیر گروه الهیات

در حال حاضر مدیریت گروه الهیات (علوم، قرآن و حدیث) برعهده ی جناب آقای دکتر علیرضا طبیبی با مرتبه ی علمی استادیار می باشد.