واحد سمعی بصری

واحد سمعی بصری امور فرهنگی با اهداف مشخصی مشغول به فعالیت می باشدکه از آن جمله میتوان به مواردی اشاره کرد:

1. آماده بودن تجهیزات سالن هشت شهریور 

 2. اجرای برنامه های فرهنگی،سیاسی و... که در سالن آمفی تئاتر 8 شهریور برگزار می گردد

 3. هرچه بهتر انجام شدن گزارشهای فعالیت های فرهنگی اعم از تصویری ، نوشتاری و...

 4. وسایل سمعی بصری به جهت آماده بودن تجهیزات  برای استفاده در برنامه ها