واحد فوق برنامه

 اهداف:

1. کمک به توسعه و تقویت فضای مناسب معنوی، فرهنگی و همچنین بسط و تحکیم مناسبات دینی در سطح دانشگاه ها در جهت تسهیل و تعمیق فعالیت های فرهنگی، آموزشی.

2. بسط همکاری های متقابل با سایر جریانها و تشکلهای اسلامی، فرهنگی و اجتماعی به منظور ارتقاء فعالیت های فرهنگی و استفاده بهینه از امکانات موجود.

3. ترویج روحیه همکاری و نفی نابردباری فرهنگی جهت ایجاد فضای مناسب مفاهمه و گفتگوی فرهنگی میان پاره فرهنگ ها و دیدگاه های متنوع موجود.

4.برگزاری کلاس های آموزشی فوق برنامه

5. برگزاری کارگاه های آموزشی