واحد نظارت و ارزیابی

1. یک پارچه شدن فعالیت فرهنگی در تمام حوزه ها بر اساس اصول و سیاست های کلان فرهنگی کشور

2. ارتباط با وزارت علوم از طریق پرتال فرهنگی و انتقال اطلاعیه های وزارت علوم به حوزه های مربوطه و همینطور انتقال گزارش ها از طریق همین سامانه.

3. بروز شدن اطلاعات واخبار مربوط به سایت امور فرهنگی 

4. اجراشدن تبلیغات حوزه مدیریت فرهنگی و فوق برنامه.

مدیریت سایت نیز با این دفتر می باشد.