واحد گردشگری

واحد گردشگری

اهداف امور گردشگری:

1. اولویت یافتن سفر به عنوان یک فعالیت مهم فوق برنامه.

2. -ساماندهی سفرهای علمی و فرهنگی.

3. ایجاد زمینه های استفاده از امکانات سایر دستگاههای کشور در حوزه گردشگری

4. ایفای نقش دفتر گردشگری در ارتقاء جایگاه گردشگری در دانشگاه به عنوان یک ضرورت و وظیفه ملی.

 

 ثبت نام اردو ها

 استان مرکزی