اخبار:

جلسه تشکيل رشته ادبيات جهانی و ادبيات تطبيقی با حضور اساتید محترم تشکیل شد.

xxx
مقطع: کارشناسی ارشد

بسـمـه تـعـالـی 
دانشگاه اراک
دانشکده ادبيات و علوم انسانی
ادبيات تطبيقی
مقطع: کارشناسی ارشد

پيرو اولين جلسة تشکيل رشتة: "ادبيات جهانی و ادبيات تطبيقی" (يا هر عنوان مورد توافق اكثريت اعضاي محترم) و تأسيس مجلة: "ادبيات جهانی و ادبيات تطبيقی" و با توجه به نامة شمارة 3952/92/ د مورخ 13/ 03/ 1392 رياست محترم دانشكده ادبيات و علوم انساني مبني بر انتصاب اينجانب به عنوان مسئول راه اندازي رشتة مذكور، احتراماً خلاصة موارد مطروحه در جلسه و اطلاعات مختلف در خصوص رشته جهت تبادل نظر و جمع بندی نهائی در جلسه آينده حضور محترم ارائه مي گردد. لذا مستدعي است، به منظور ارسال مطالب به مراتب بالاتر و تصويب و تأييد رشته عنايت فرموده و فرم "سرفصل هاي دروس" ضميمه را تکميل و با ارائة نقطه نظرات و پيشنهادات خود نتيجة نهائی را در جلسة ارائه فرمائيد.


عنوان درس تعداد واحد درس اجباري درس اختياري توضيحات
نيمسال اول
مباني نظري ادبيات تطبيقي 2 Y
مرجع شناسي و روش تحقيق در ادبيات تطبيقي 2 Y
بررسي تطبيقي انواع ادبي 1 (حماسي) 2 Y
زبان خارجي تخصصي 2 Y
درس اختياري 2 Y
جمع واحدهاي نيمسال اول 10 8 2
نيمسال دوم
تاريخ ادبيات تطبيقي 2 Y
بررسي تطبيقي انواع ادبي 2 (تغزلي) 2 Y
سبك شناسي تطبيقي 2 Y
درس اختياري 2 Y
جمع واحدهاي نيمسال دوم 8 6 2
نيمسال سوم
بررسي تطبيقي انواع ادبي 3 (تعليمي ـ نمايشي) 2 Y
بلاغت تطبيقي 2 Y
سمينار ادبيات تطبيقي 2 Y
درس اختياري 2 Y
جمع واحدهاي نيمسال سوم 8 6 2
نيمسال چهارم
پايان نامه 6 Y
درس اختياري 2 Y
جمع واحدهاي نيمسال چهارم 8 6 2

دروس اختياري تعداد واحد
بررسي تطبيقي ادبيات معاصر ايران و جهان 2
تأثير متقابل ادبيات اسلام، ايران و ادبيات غرب 2
ادبيات تطبيقي و مكتبهاي ادبي 2
ترجمه و ادبيات تطبيقي 2
بررسي تطبيقي شاهكارهاي ادبي جهان 2
نقد ادبي تطبيقي 2
جمع واحدهاي اختياري 12

دروس اجباري ضروري از دروس اختياري پايان نامه
جمع واحدهاي ضروري دوره 16 4 6


سرفصل های پيشنهادی دروس
1 مبانی و کليات ادبيات جهانی و تطبيقی 2 مرجع شناسی و روش تحقيق تطبيقی 3 تاريخچه شرق شناسی و علل گرايش به شرق
4 نگاه ادبای مغرب زمين به ادبيات مشرق 5 تاريخچه ترجمه ادبي و تطبيقی 6 مقايسه آثار مهم ادبيات جهانی و تطبيقی
7 بررسی مفاهيم مشترک ادبيات تطبيقی 8 مقايسه ادبيات کلاسيک ايران و جهان 9 مقايسه ادبيات معاصر ايران و جهان
10 بررسی انواع ادبی (نمايشنامه) Dramatik 11 بررسی انواع ادبی (حماسی) Epik 12 بررسی انواع ادبی (تغزلی) Lyrik
13 مقايسه شخصيتهای برتر ادبيات جهانی 14 سبک شناسی تطبيقی 15 سمينار ادبيات تطبيقی
16 بررسي متون مقايسه اي نظم و نثر 17 ادبيات تطبيقي فارسي ـ عربي 18 ادبيات تطبيقي فارسي ـ انگليسي
19 ادبيات تطبيقي فارسي ـ فرانسه 20 ادبيات تطبيقي فارسي ـ آلماني 21 نقد ادبي تطبيقي
22 بلاعت تطبيقي 23 بررسي تطبيقي مكتب هاي ادبي 24 سبك شناسي تطبيقي
25 ترجمه تطبيقي فارسي ـ عربي و بالعكس 26 ترجمه تطبيقي فارسي ـ انگليسي و بالعكس 27 ترجمه تطبيقي فارسي ـ آلماني و بالعكس
28 زبان خارجه تخصصي 29 پايان نامه 30

سرفصل هاي دروس رشتة "ادبيات تطبيقي" دانشگاه اراک (فارسي)

  نام درس: تعداد واحد: درس اجباري: درس اختياري: پيشنياز:
1- مباني نظري ادبيات تطبيقي 2 --- ---

هدف:
1ـ آشنايي با فلسفه و مباني ادبيات تطبيقي
2ـ تعيين چشم اندازها و حوزه هاي مربوط به ادبيات تطبيقي

سرفصل درس:  (ساعت: 32)
ـ ژون، سيمون؛ ادبيات تطبيقي؛ ترجمة حسن فروغي، تهران، سمت 1390.

منابع پيشنهادي درس: (به زبان فارسي)

 1. محمدي، ابراهيم: مباني نظري ادبيات تطبيقي؛ بيرجند، قهستان، 1388.
 2. محمد سعيد، جمال الدين: ادبيات تطبيقي؛ ترجمة سعيد حسام پور و ...، شيراز، دانشگاه شيراز 1389.
 3. حمود، ماجده: رويکردهاي کاربردي در ادبيات تطبيقي؛ ترجمة مجتبي شاهسوني، تهران، روزگار 1390.
 4. شورل، ايو: ادبيات تطبيقي؛ ترجمة طهمورث ساجدي، تهران،‌اميرکبير 1386.
 5. كفافي، محمد عبدالسلام: ادبيات تطبيقي؛ پژوهشي در باب نظرية ادبيات و شعر روايي، ترجمة حسين سيدي. مشهد، به نشر 1382.
 6. گيار، ماريوس فرانسوا: ادبيات تطبيقي؛ ترجمه و تكملة علي اكبر خان محمدي، تهران، پاژنگ 1374.
 7. طه، ندا: ادبيات تطبيقي؛ ترجمة زهرا خسروي، تهران، فرزان روز 1380.
 8. طه، ندا: ادبيات تطبيقي؛ ترجمة هادي نظري منظم، تهران، ني 1383.
 9. غنيمی هلال، محمد: ادبيات تطبيقي؛ ترجمة مرتضي آيت الله زادة شيرازي، تهران، اميرکبير 1390.
 10. گويارد، ام. اف: ادبيات تطبيقي؛ ترجمة علي اکبر خان محمدي، تهران، پاژنگ 1374.
 11. سارتر، ژان پل: ادبيات چيست؟؛ ترجمه مصطفی رحيمی و ابوالحسن نجفي، نيلوفر، تهران 1388.
 12. بامداد، محمد علي: ادب چيست و اديب کيست؟؛ تهران، اشرفی 1389.
 
  نام درس: تعداد واحد: درس اجباري: درس اختياري: پيشنياز:
2- مرجع شناسي و روش تحقيق در ادبيات تطبيقي 2 --- ---

هدف:
1ـ آشنايي با مهمترين منابع مربوط به ادبيات تطبيقي
2ـ آموختن شيوه هاي پژوهش و تحليل تطبيقي

سرفصل درس: (ساعت: 32)
ـ حديدي، جواد: شيوه هاي پژوهش در ادبيات تطبيقي؛ در: رهروان حقيقت، تهران،‌ مرکز نشر دانشگاهي 1380.

منابع پيشنهادي درس: (به زبان فارسي)

 1. حديدي، جواد: شيوه هاي پژوهش در ادبيات تطبيقي؛ در: رهروان حقيقت، تهران،‌ مرکز نشر دانشگاهي 1380.
 2. ستوده، دکتر غلامرضا: مرجع شناسي و روش تحقيق؛ انتشارات سمت، تهران 1392.
 3. مؤتمن، زين العابدين: شعر و ادب فارسي؛ بنگاه مطبوعاتی افشاری، تهران 1346.
 4. صفا، ذبيح الله: گنج سخن و گنجينه سخن؛ به کوشش سيد محمد ترابی، ققنوس، تهران 1381.
 
  نام درس: تعداد واحد: درس اجباري: درس اختياري: پيشنياز:
3- بررسي تطبيقي انواع ادبي 1 (حماسي) 2 --- ---

هدف:
1ـ آشنايي با ژانر حماسه و و تحليل و بررسي و تطبيق متون حماسي جهان
2ـ آشنايي با شيوه ها و تمهيدات حماسه پردازي در ادبيات جهان

سرفصل درس: (ساعت: 32)
ـ همانندي هاي شاهنامه با ادبيات جهان:‌ تودوآ، ماگالي؛ ترجمة محمد يوسف پور، دانشگاه گيلان 1377.

منابع پيشنهادي درس: (به زبان فارسي)

 1. اميدسالار، محمود: متون شرقي، شيوه هاي غربي: شاهنامه و ابعاد ايدئولوژيك شاهنامه شناسي در مغرب زمين به بهانة هزارة جهاني شاهنامه با پيشگفتار اكبر ايراني، تهران، مركز پژوهشي ميراث مكتوب، 1389.
 2. پاتر، آنتوني: نبرد پدر و پسر در ادبيات جهان؛ ترجمة محمود کمالي، تهران، ايدون 1384.
 3. جمالي، کامران: فردوسي و هومر؛ تهران، اسپرک 1368.
 4. حديدي، جواد: زنان شاهنامه در داستان هاي فرانسوي؛ در: رهروان حقيقت، تهران،‌ مرکز نشر دانشگاهي 1380.
 5. ‌عباديان، محمود: فردوسي و سنت و  نو آوري در حماسه سرايي: مباحثي از ادبيات تطبيقي؛ اليگودرز، گهر 1369 و تهران، مرواريد 1387.
 6. کيا، خجسته: شاهنامة فردوسي و تراژدي آتن؛ تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي 1369.
 7. رستگار فسايي، منصور: انواع شعر فارسي؛ شيراز، انشارات نويد / سمت، 1380.
 8. شفيعي کدکني، محمد رضا:  انواع ادبي و شعر فارسي؛ نشر سخن، تهران 1390.
 9. رزمجو، حسين: انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي؛ دانشگاه فردوسی مشهد1382.
 10. شميسا، سيروس: انواع ادبي؛ انتشارات ميترا، تهران 1390.
 
  نام درس: تعداد واحد: درس اجباري: درس اختياري: پيشنياز:
4- زبان خارجي تخصصي 2 --- ---

هدف:
1ـ فراگيری با کيفيت يک يا چند زبان خارجه
2ـ مقايسه آثار ادبی در رشتة ادبيات تطبيقی با زبان اصلی
3ـ زبانهای خارجی مورد نظر: (عربی، انگليسی، آلمانی، فرانسه).

سرفصل درس: (ساعت: 32)
لطفاٌ رجوع شود به سرفصلهای زبانهای مربوطه: (عربی، انگليسی، آلمانی، فرانسه) در گروه خاص خود.

منابع پيشنهادي درس به زبان انگليسی:
1. Friffieri, Oliver: Aspects of Comparative Literature; Neohelicon: Acta Comparationis Litterarum Univessarum 24.2 (1997): 19-25
2. Galik, Marian: Comparative Literature as Concept of Interliterariness and Interliterary Process; Comparative Literature Now: Theories and Practices. Ed. Steven Totosy de Zepetnek, Milan V. Dimic and Irene Sywenky. Paris: Honore Champion, 1999. 95-104.
3. Holquist, Michael: A New Tower of Babel: Recent Trends L inking Comparative Literature Departments, Foreign Language Departments and Area Studies Programs; Profession 1996: The Modern Language Association of America (1996): 103-14.
4. Mullaney, Kathleen: Comparists as Travellers: Teaching Theory to Undergraduate Comparative Literature Students; ACLA: American Comparative Literature Association Bulletin 14.2 (1993): 168-82.
و ديگر زبانها ... ...

 
  نام درس: تعداد واحد: درس اجباري: درس اختياري: پيشنياز:
5- تاريخ ادبيات تطبيقي 2 --- ---

هدف:
1ـ يافتن چشم اندازي گسترده و در عين حال، عميق از مهمترين جنبش ها و آثار ادبي
2ـ کسب توانايي طبقه بندي آثار ادبي جهان در دوره ها و زمانهاي مختلف

سرفصل درس: (ساعت: 32)
ـ چادويک، مونرو ـ چادويک، کرشاو: رشد ادبيات؛ ترجمة فريدون بدره اي، علمي فرهنگي 1376.

منابع پيشنهادي درس: (به زبان فارسي)

 1. ورنر، فردريش: چشم انداز ادبيات تطبيقي غرب از دانته تا يوجين اونيل؛ ترجمة نسرين پرويني، تهران، سخن، 1388.
 2. براون، ادوارد: تاريخ ادبي ايران؛ 1902 ـ 1914 انگلستان، چاپهای جديد در ايران.
 3. صفا، ذبيح الله: تاريخ ادبيات در ايران؛ پنج جلد در هشت مجلد. 1332 تا 1370.
 4. همائی، جلال الدين: تاريخ ادبيات ايران؛ جلد اول 1308 جلد دوم 1309، و چاپهای بعد.
 5. بررسی مقايسه ای موضوعات مختلف تاريخ ادبيات فارسی و تاريخ ادبيات ديگر ملل: انگليسی، عربی، آلمانی، فرانسه.
 6. بررسی و مقايسة ادوار مختلف تاريخ ادبيات
 7. بررسی و مقايسة ويژگی های دوره های ادبی ملل
 8. بررسی و مقايسة ساختارهای ادبی، آثار شاخص ادبی 
 9. مثل: آذر شب، محمد علی: الادب العربي وتاريخه حتي نهايه العصر الاموي؛ ‎‏چاپ ۴‏‎،‏ ‎‏سازمان سمت ‎‏۱۳۸۱.
 
  نام درس: تعداد واحد: درس اجباري: درس اختياري: پيشنياز:
6- بررسي تطبيقي انواع ادبي 2 (تغزلي) 2 --- ---

هدف:
1ـ تحليل و تطبيق آثار ادبي تغزلي ايران و جهان
2ـ تحليل و بررسي سويه هاي ژانر غنايي در ادبيات ايران و جهان

سرفصل درس: (ساعت: 32)
ـ ستاري، ‌جلال: پيوند عشق ميان شرق و غرب؛ وزارت فرهنگ و هنر، 1386.

منابع پيشنهادي درس: (به زبان فارسي)

 1. برزگر، مريم: حافظ در آن سوي مرزها: پژوهشي در ادبيات تطبيقي؛ تهران، سخن 1390.
 2. حکمت، علي اصغر: رومئو و ژوليت ويليام شکسپير مقايسه با ليلي و مجنون نظامي گنجوي؛ تهران، کتابخانة‌ بروخيم 1322.
 3. محفوظ، حسينعلي: متنبي و سعدي و مأخذ مضامين سعدي در ادبيات عربي؛ تهران، روزنه 1377.
 4. شفيعي کدکني، محمد رضا:  انواع ادبي و شعر فارسي؛ نشر سخن، تهران 1390.
 
  نام درس: تعداد واحد: درس اجباري: درس اختياري: پيشنياز:
7- سبك شناسي تطبيقي 2 --- ---

هدف:
آشنايي با ويژگي هاي سبکي نويسندگان بزرگ ايران و جهان و توان مقايسة آثار مشابه در ديگر زبانهای  رشتة ادبيات تطبيقی.

سرفصل درس: (ساعت: 32)
ـ شميسا، سيروس: کليات سبک شناسي؛ فردوس، تهران، 1378.

منابع پيشنهادي درس: (به زبان فارسي)

 1. بهار، محمد تقي: سبک شناسي؛‌ انتشارات اميرکبير، تهران 1337.
 2. فتوحي، محمود: سبک شناسي (نظريه ها، رويکردها و روش ها)؛ سخن، تهران 1391.
 3. شميسا، سيروس: سبک شناسی شعر / سبک شناسی نثر؛  1372 و 1376.
 
  نام درس: تعداد واحد: درس اجباري: درس اختياري: پيشنياز:
8- بررسي تطبيقي انواع ادبي 3 (تعليمي ـ نمايشي) 2 --- ---

هدف:
1ـ آشنايي با سويه هاي مختلف ادبيات تعليمي و نمايشي
2ـ آشنايي با تطور و تحول شيوهاي تعليم در آثار ادبي جهان
3ـ آشنايي با ادبيات نمايشي جهان

سرفصل درس: (ساعت: 32)
ـ قادري، بهزاد: چشم انداز ادبيات نمايشي؛ نشر پرسش، تهران، 1390.

منابع پيشنهادي درس: (به زبان فارسي)

 1. عاکوب، عيسي: تأثير پند پارسي بر ادب عرب؛ ترجمة عبدالله شريفي خجسته، تهران، علمي فرهنگي، 1374.
 2. عشقی، ميرزاده: آثار نمايشی مختلف؛ مثل: رستاخيز شهرياران ايران، 1334 و بعد از آن. 
 3. ملک پور، جمشيد: ادبيات نمايشی در ايران؛ جلد اول و دوم 1363 / جلد سوم 1386.
 4. بررسی و مقايسة آثار مختلف ادبيات نمايشی ايران و جهان به زبانهای (انگليسی، عربی، آلمانی و فرانسه). 
 
  نام درس: تعداد واحد: درس اجباري: درس اختياري: پيشنياز:
9- بلاغت تطبيقي 2 --- ---

هدف:
1ـ آموزش شيوه ها و تمهيدات بلاغي د ر آثار ادبي جهان
2ـ آشنايي با فلسفة بلاغت در آثار پژوهشگران حوزة ادبيات

سرفصل درس: (ساعت: 32)
ـ فرشيدورد، خسرو: فنون بلاغت در اروپا و جهان اسلام؛ در دربارة ادبيات و نقد ادبي، تهران، اميرکبير 1363.

منابع پيشنهادي درس: (به زبان فارسي)

 1. رجايي، محمد خليل: معالم البلاغه؛ انتشارات دانشگاه شيراز، 1371.
 2. تجليل، جليل: تحليل اشعار اسرارالبلاغه؛ انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 1377 .
 3. جواهر البلاغه: احمد هاشمي؛ (مترجم) نشر انديشه مولا، 1392.
 4. البلاغه الواضحه: احمد امين؛ ... ...
 
  نام درس: تعداد واحد: درس اجباري: درس اختياري: پيشنياز:
01- سمينار ادبيات تطبيقي 2 --- ---

هدف:
هدف از اين سرفصل آموختن روش ها و نگرش هاي مهم و کاربردي در حوزة ادبيات و به ويژه ادبيات تطبيقي است، که هم جنبه هاي نظري را در بر مي گيرد و هم جنبة عملي دارد.

سرفصل درس: (ساعت: 32)
ـ شوقي ضيف: پژوهش ادبي؛ انتشارات علمي فرهنگی، تهران، 1376.

منابع پيشنهادي درس: (به زبان فارسي)
در اين درس مي توان موضوعهاي مختلفي از جمله موارد ذيل را به عنوان موضوع سمينار مطرح کرد:
1ـ نقد آثار مربوط به رشتة ادبيات تطبيقي در ايران،
2ـ بررسي و تحليل حوزه هاي مربوط به رشتة ادبيات تطبيقي،
3ـ نقد شيوه هاي نگرش و پژوهش در ادبيات تطبيقي ايران و اسلام و جهان،
4ـ تحليل روابط بينامتني ميان شاعران ايران و جهان (شامل همة آثاري که مضامين مشترک دارند.)
و ... ...

 
  نام درس: تعداد واحد: درس اجباري: درس اختياري: پيشنياز:
11- بررسي تطبيقي ادبيات معاصر ايران و جهان 2 --- ---

هدف:
1ـ آشنايي با نويسندگان بزرگ معاصر جهان
2ـ آموزش روش ها و نگرش ها و سويه هاي آثار ادبي معاصر جهان

سرفصل درس: (ساعت: 32)
ـ شفيعي کدکني، محمد رضا: ادوار شعر فارسي؛ نشر سخن، 1390.

منابع پيشنهادي درس: (به زبان فارسي)

 1. ياحقي، محمد جعفر: جويبار لحظه ها؛ انتشارات جامی، 1392.
 2. رجايي خراساني، نجمه: آشنايی با نقد معاصر عربی؛ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1378.
 3. حاکمی والا، اسماعيل: ادبيات معاصر ايران؛ انتشارات اساطير 1382.
 
  نام درس: تعداد واحد: درس اجباري: درس اختياري: پيشنياز:
21- تأثير متقابل ادبيات اسلام، ايران و ادبيات غرب 2 --- ---

هدف:
1ـ بررسي تأثير و تأثر آثار ادبي مربوط به حوزه هاي ايران و اسلام و ادبيات غرب

سرفصل درس: (ساعت: 32)

 1. حديدي، جواد: ايران در ادبيات فرانسه؛ مشهد 1348.
 2. امداد، حسن: شهرت سعدي در اروپا؛ شيراز، نويد شيراز 1377.
 3. آذر، اميراسماعيل: ادبيات ايران در ادبيات جهان؛ تهران، سخن، 1387.
 4. آيدين، شادي: عناصر فرهنگ و ادب ايراني در شعر عثمانی (از قرن 9 تا 12 هجری)؛ تهران، اميركبير، 1385.
 5. بونرو، اوليويه : از تصورير تا اسطوره: ايران در ادبيات و انديشة‌ فرانسوي قرن هجدهم؛ ترجمة حسن فروغي و ... تهران، پژواک 1390.
 6. دامادي، محمد: مضامين مشترک در ادبيات فارسي و عربي؛ تهران، دانشگاه تهران 1379.
 7. رياحي، محمد امين: تأثير ادب عثماني در ادبيات جديد فارسي: (زبان و ادب فارسي در قلمرو عثماني)؛ تهران، پاژنگ 1369.
 8. سجادي، جعفر: نقد تطبيقي ادبيات ايران و عرب؛ تهران، شرکت مؤلفان و مترجمان ايران 1369.
 9. شفا، شجاع الدين: ايران در ادبيات جهان؛ تهران، ابن سينا 1332.
 10. صفا، ذبيح الله: دورنمايي از فرهنگ ايراني و اثر جهاني آن؛ تهران، مدرسة‌عالي ادبيات و زبانهاي خارجي 1350.
 11. صورتگر، کوکب: افسانه ها و داستان هاي ايراني در ادبيات انگليسي؛ پژوهشي در ادبيات تطبيقي، تهران، دانشگاه تهران 1357.

منابع پيشنهادي درس: (به زبان فارسي)

 1. فرشيدورد، خسرو: ادبيات تطبيقي؛ در: دربارة ادبيات و نقد ادبي، تهران، اميرکبير 1363.
 2. قانون پرور،‌ محمدرضا: در آينة ايراني، تصوير غرب و غربي ها در داستان ايراني؛ تهران، فرهنگ گفتمان 1384.
 3. مارتينو، پير: شرق در ادبيات فرانسة قرون هفدهم و هجدهم؛ ترجمه و تلخيص جلال ستاري،‌ تهران، مرکز 1381.
 4. نامور مطلق، بهمن: آينة آب؛ تأثيرپذيري پانزده نويسندة بزرگ غربي از شاعران ايران، تهران، همشهري 1384.
 5. يوحنان، جان: گسترة شعر پارسي در انگلستان و آمريكا؛ ترجمة احمد تميم داري، تهران، روزنه 1386.
 6. حديدي، جواد: از سعدي تا آراگون؛ تهران، مرکز نشر دانشگاهي 1373.
 7. فرشيدورد، خسرو: دربارة ادبيات و نقد ادبي؛ انتشارات اميرکبير، تهران 1363.
 8. طاهر احمد مکي: الادب المقارن؛ ...
 
  نام درس: تعداد واحد: درس اجباري: درس اختياري: پيشنياز:
31- ادبيات تطبيقي و مكتبهاي ادبي 2 --- ---

هدف:
1ـ آشنايي با مکتب ها، شيوه ها، انديشه ها و تحولات فکري آثار مختلف ادبيات جهان

سرفصل درس: (ساعت: 32)
ـ سيد حسيني، رضا: مکتب هاي ادبي: نگاه 1391.

منابع پيشنهادي درس: (به زبان فارسي)

 1. شميسا، سيروس: مکتب هاي ادبي؛ قطره 1391.
 2. ابراهيم سلامه: التيارات الادبيه بين الشرق و الغرب؛ ... ...
 3. داود سلوم: دراسات في الادب المقارن التطبيقي؛ ... ...
 4. ... ...
 
  نام درس: تعداد واحد: درس اجباري: درس اختياري: پيشنياز:
41- ترجمه و ادبيات تطبيقي 2 --- ---

هدف:
1ـ بررسي و تحليل تأثير ترجمه بر گسترش آثار ادبي
2ـ بررسي و تحليل تأثير ترجمه بر خلاقيت و غناي فکري نويسندگان

سرفصل درس: (ساعت: 32)
ـ اسنت، سوزان: از ادبيات تطبيقي تا پژوهشهاي ترجمه؛ ترجمة خليل محمودي، تهران، احسن 1387.

منابع پيشنهادي درس: (به زبان فارسي)

 1. انوشيروانی، علی رضا: ادبيات تطبيقی و ترجمه پژوهی؛ در: مجلة ادبيات تطبيقی، بهار 1391.
 2. انواع کتب و منابع ترجمه از ديگر زبانهای اين رشته، مثل: (ترجمه از ادبيات انگليسی، عربی، آلمانی، فرانسه)
 
  نام درس: تعداد واحد: درس اجباري: درس اختياري: پيشنياز:
51- بررسي تطبيقي شاهكارهاي ادبي جهان 2 --- ---

هدف:
1ـ تحليل و نقد زمينه هاي مشترک شاهکارهاي ايران و جهان
2ـ بررسي و نقد و تحليل شيوه هاي روايي و ادبي و ... آثار بزرگ جهان

سرفصل درس: (ساعت: 32)
ـ خانلري، زهرا: فرهنگ ادبيات جهان؛ خوارزمي، 1375.

منابع پيشنهادي درس: (به زبان فارسي)

 1. ناتل خانلری، پرويز: شيوه های نو در ادبيات جهان؛ تهران 1370.
 2. بررسی و متابقة انواع کتب و منابع از ديگر زبانهای اين رشته، برای مثال از ادبيات انگليسی، عربی، آلمانی، فرانسه:
 3. حافظ و گوته (ديوان غربی ـ شرقی) و ضمايم 1827.
 4. مقايسه آثار شکسپير و فردوسی
 5. مقايسة شاهنامة فردوسی با افسانة نيبلونگن در ادبيات آلمان
 6. خيام و مترجمينش: فيتز جرالد، ... ...  
 7. سعدی و مکتب اخلاقی هردر 
 8. مولانا در ادبيات مغرب زمين
 9. کافکا و صادق هدايت
 10. ... ...
 
  نام درس: تعداد واحد: درس اجباري: درس اختياري: پيشنياز:
61- نقد ادبي تطبيقي 2 --- ---

هدف:
1ـ آموزش نقد ادبي در حوزه هائي گسترده تر از حوزه هاي بومي و ملي
2ـ درک زمينه هاي فراملي و جهاني نقد ادبي
3ـ آموختن شيوه هاي نقد حوزه ها و فرهنگ هاي مختلف جهان

سرفصل درس: (ساعت: 32)
ـ ولک، رنه: تاريخ نقد جديد؛ ترجمة سعيد ارباب شيراني، نشر نيلوفر، 1386.

منابع پيشنهادي درس: (به زبان فارسي)

 1. ساجدي، طهمورث: از ادبيات تطبيقي تا نقد ادبي؛ تهران، اميرکبير 1387.
 2. زرين کوب، عبدالحسين: ادب تطبيقي؛ در نقد ادبي، تهران، اميرکبير 1354.
 3. ريتش، ديويد: مناهج النقد الادبي؛ ترجمة محمد يوسف نجم، ... ...
 4. احسان عباس: تاريخ نقد ادبي؛ ... ...
 
  نام درس: تعداد واحد: درس اجباري: درس اختياري: پيشنياز:
71- پايان نامه 2 --- ---

هدف:
نگارش پايان نامه ای در موضوعات رشتة ادبيات تطبيقی با کيفيت و حجم مناسب. رعايت کلية شرايط يک پايان نامة عالی و استاندارد در رشته های ادبيات مقايسه ای و جهانی. پايان نامه می تواند در هر يک از زبانهای پنجگانة مصوب در رشته (فارسی، عربی، انگليسی، آلمانی و يا فرانسه) ارائه گردد.

نوع ارائه درس: عملي ـ تخصصي اجباري (ساعت: 96)

توضيحات و پيشنهادات خاص:

 1. کل پايان نامه بايستی به يکی ديگر از زبانهای غير از زبان اول فارسی يعني به: (عربی، انگليسی، آلمانی و يا فرانسه) نيز همزمان ارائه گردد و استاد مربوطه در آن زبان اعلام نظر و نمره نمايد. نويسندة رساله بايستی خود به اين زبان تسلط داشته باشد.
 2. بر اساس (بند يک) هر فارغ التحصيل در رشتة ادبيات تطبيقی بايستی لااقل به يک زبان خارجی غير از زبان اصلی رسالة ارائه شده (نوشتاری و گفتاری) مسلط باشد.
 3. ارائة گواهی اطلاعات و دانش زبانی سطح عالی و پيشرفتة يکی از زبانهای مذکور در بند يک
  (لااقل معادل کارشناسی) در همان شروع به تحصيل دانشجو ضروری است.   
 4. بر اساس (بند های 1، 2 و 3) و قبل از تحويل نهائی رساله از دانشجو يک امتحان کتبی و شفاهی زبان خارجی نيز بعمل خواهد آمد، که طی آن دانشجو بايستی بتواند در يک موضوع از پيش تعيين شده و در زمان مورد توافق با گروه، مطلبی حدود 15 تا 20 صفحه به زبان خارجی در رشتة ادبيات تطبيقی ارائه نمايد و در امتحان مربوطه نمرة قبولی را اخذ کرده باشد. مسئول اعلام تاريخ و برگزاری اين امتحان شورای گروه می باشد، که در يکی از جلسات رسمی گروه تعيين تکليف می گردد. اين امتحان می تواند هم بصورت فردی و مجزا و هم به صورت دسته جمعی (هر يک در زبان مورد نظرشان) از دانشجويان هر دوره اخذ گردد.  
 5. علاوه بر پرينت و تهيه و تحويل چندين مجلد مکتوب و صحافی شده به دانشگاه، بايستی نماية کامل رساله نيز در يکی از سايتهای قابل دسترس جهانی منتشر گردد.
 

اساتید
نام خانوادگی و نام اعضاي هيئت علمي دانشکده ادبيات و علوم انساني تلفن تماس آدرس تماس رايانه ای

فایل کامل زندگی نامه

اكبري، مهرداد عضو هيئت علمی گروه زبان (فارسي) 000 000 000 akbari593@yahoo.com
حيدری، حسن عضو هيئت علمی گروه زبان (فارسی) 000 000 000 h-haidary@araku.ac.ir
مشیدی، جلیل عضو هيئت علمی گروه زبان (فارسي) 000 000 000 m-ahmadiyan@araku.ac.ir
صباقی، علی عضو هيئت علمی گروه زبان (فارسي) 000 000 000 a-sabaghi@araku.ac.ir
احمديان، موسی عضو هيئت علمی گروه زبان (انگليسي) 000 000 000 m-ahmadiyan@araku.ac.ir
رجائی، علی عضو هيئت علمی گروه زبان (آلمانی) 09183484932 a-radjaie@araku.ac.ir
عامریان، مجید عضو هيئت علمی گروه زبان (انگليسي) 000 a-radjaie@araku.ac.ir
حمید رضا، دولت آبادی عضو هيئت علمی گروه زبان (انگليسي) 09186404404 a-radjaie@araku.ac.ir
کشاورز، مسعود عضو هيئت علمی گروه زبان (انگليسي) 09183606146 a-radjaie@araku.ac.ir
یزدانی، هوشنگ عضو هيئت علمی گروه زبان (انگلیسی) 09124262201 h_yazdani@araku.ac.ir
اناری، ابراهيم عضو هيئت علمی گروه زبان (عربي) 000 000 000 a-sajadi@araku.ac.ir
مختاری، قاسم عضو هيئت علمی گروه زبان (عربی) 000 000 000 q.mokhtari@araku.ac.ir
سجادي، سيد ابوالفضل عضو هيئت علمی گروه زبان (عربي) 000 000 000 a-sajadi@araku.ac.ir
شهبازي، محمود عضو هيئت علمی گروه زبان (عربي) 000 000 000 m-Shahbazi@araku.ac.ir
گلي، حسين عضو هيئت علمی گروه زبان (عربي) 000 000 000 h-goli@araku.ac.ir


عنوان مقاله

پديد آورنده

بارگذاري

حافظ و تفکر سمبولیک :

دكتر رجايي

حافظ و گوته دو همفکر در دو عصر :

دكتر رجايي

حافظ و كلام چند معنائی :

دكتر رجايي

سخن نزد حافظ و گوته :

دكتر رجايي

سرنوشت نزد خيام، حافظ و گوته :

دكتر رجايي

فرهنگ و سخن نزد حافظ و گوته :

دكتر رجاييبه زودی... (سایت در دست طراحی میباشد)

ليست منابع رشتة "ادبيات تطبيقي":

Bibliography for Work in “Comparative Literature”:

تهيه منابع توسط:

فارسی: دکتر مهرداد اکبری Farsi: Dr. M. Akbari
انگليسی: دکتر مسعود کشاورز English: Dr. M. Keshavarz
عربی: دکتر محمود شهبازی Arabic: Dr. M. Shahbazi
آلمانی: دکتر علی رجائی German: Dr. A. Radjaie
فرانسه: دکتر علی رجائی France: Dr. A. Radjaie

تأسيس: 1393 2014 –