آيا می دانيد، که تمام قرآن در فايل ویرایشگر موجود است؟

ديوان کامل حافظ در فايل ویرایشگر (ويژة تحقيق)

آيا می دانيد نوروز به آلمانی...؟

کارت تبريک نوروز

فردوسی برترين حماسه سرای ايران و جهان

حکيم عمر خيام: سرنويسی و سرنوشت

رباعيات حکيم عمر خيام با ترجمه آلمانی

تهیه و تنظیم: دکتر علی رجائی

Powered by M.S