فایل کامل زندگی نامه :

حافظ و تفکر سمبولیک :

حافظ و گوته دو همفکر در دو عصر :

حافظ و چند معنائی :

سخن نزد حافظ و گوته :

سرنوشت نزد خيام، حافظ و گوته :

فرهنگ و سخن نزد حافظ و گوته :

دفترچه اول :

دفترچه دوم :

ادبیات آلمان

آموزش زبان آلمانی با تصویر

افسانه های آلمانی

آيا می دانيد، که تمام قرآن در فايل ویرایشگر موجود است؟

ديوان کامل حافظ در فايل ویرایشگر (ويژة تحقيق)

آيا می دانيد نوروز به آلمانی...؟

کارت تبريک نوروز

فردوسی برترين حماسه سرای ايران و جهان

حکيم عمر خيام: سرنويسی و سرنوشت

رباعيات حکيم عمر خيام با ترجمه آلمانی

2. آموزش آلمانی با تصوير :

3. موتون آلمانی سطح 01 - دیپلم عالی زبان آلمانی :

دریافت فایل برنامه هفتگی :

ليست دانشجويان آلمانی سطح يک :

ليست دانشجويان آلمانی سطح دو :

ليست دانشجويان آلمانی سطح سه :

ليست دانشجويان آلمانی سطح چهار :

برخی طرحهای پیشنهادی :

طرح پيشنهادی احداث دهکده تاریخی :

از جمله طرحهای پيشنهادی يک رئيس جمهور می تواند چنين باشند :

آدرسهای مهم اینترنتی آلمان :

Powered by M.S