آدرسهای مهم اینترنتی آلمان :

1. سايت اطلاعات در باره كشور آلمان
2. سفارت آلمان در تهران
3. مؤسسه آموزش زبان آلماني سفارت آلمان
4. انجمن فرهنگي ايران و اتريش
5. انستيتو گوته و سايت آموزشي
6. سايت تحصيل در شبكه
7. تحقيقات در آلمان
8. سازمان تبادلات دانشجوئي آلمان و مركز اعطاي بورس تحصيلي
9. سايت امور آموزشي
01. سايت اطلاعات برنامه‌هاي فرهنگي آلمان
11. شبكه خبري دويچه‌وله آلمان
21. متن‌هاي ادبي و اطلاعات فرهنگي1
31. متن‌هاي ادبي و اطلاعات فرهنگي2
41. مركز جهانگردي آلمان
51. اطلاعات در باره ناشران و مؤسسات مختلف
61. اتاق بازرگاني ايران و آلمان
71. انتشارات زبانكده، مخصوص كتب خارجي
81. دفتر تجارت خارجي دولت فدرال آلمان
91. انتشارات كتب زبانهاي خارجي در آلمان و ديگر نقاط جهان
02. کتابخانه ديجيتال جهان

آدرس های مهم مکاتباتی :

1. مكاتبه با بخش فرهنگي سفارت آلمان در تهران
2. مكاتبه با مؤسسه آموزش زبان آلماني سفارت آلمان
3. مكاتبه با انجمن فرهنگي اتريش:
4. مکاتبه با مؤسسه تبادلات آكادميك آلمان، نمايندگي در ايران
5. مکاتبه با اتاق بازرگاني ايران و آلمان
6. مکاتبه با دفتر تجارت خارجي دولت فدرال آلمان
7. مکاتبه با انجمن باستان‌شناسي ايران و آلمان

آدرسهای مهم اینترنتی آلمان :

Powered by M.S