آدرس پستی:

علی رجائی

اراك: انتهاي خيابان شهيد بهشتي، جنب ميدان شريعتي، دانشگاه اراك،
دانشکده ادبيات و علوم انسانی، گروه زبان انگليسی
بخش زبان آلماني
كد پستي 65138
اراک ـ ايران
تلفن: 10477723 - 680


a-radjaie@araku.ac.ir

آدرس های اینترنتی:

دانشگاه اراک
سايت علمی
ارسال نامه الکترونیک

Powered by M.S