پیشنهادات و انتقادات دکتر علی رجائی :

انتقاد پايه پيشرفت است، اگر عالمانه برداشت شود.

برخی طرحهای پیشنهادی :

طرح پيشنهادی احداث دهکده تاریخی :

از جمله طرحهای پيشنهادی يک رئيس جمهور می تواند چنين باشند :

Powered by M.S