3431 تولد در روستای کــاروانــسرا در نزديكي شهر اراك.
2631 كارشناسي: تحصيل در رشتة "مترجمي زبان آلماني" در دانشگاه تهران؛ اخذ بورس تحصيلی اعزام به خارج از وزارت فرهنگ و آموزش عالي.
8631 كارشناسي ارشد: اخذ پذيرش از معتبرترين دانشگاه آلمـان: هايدلبرگ و تحصيل در رشته “آموزش زبان‌آلماني“.
2731 شروع تحصيل دورة دكتــــرا: در مقطع DhP در رشته اصلي “ادبيـات و زبانشناسي آلمـاني" و رشتة فرعي: "شرق شناسي ـ اسلام شناسي ـ ايران شناسي“
حدود ده سـال زندگی در آلمان: آشنائی با امور مختلف زندگی در شهرهای فرهنگی، صنعتی، تجاري آلمان و اروپا
7731 پايان تحصيل در مقطع دكترا و بازگشت به كشور.
7731 تدريس در دانشگاه تهران.
8731 تدريس در دانشگاه اصفهان به مدت سه سال.
1831 شروع تدريس در دانشگاه اراك.
شش سال و نيم: 2931 ـ 6831 عضو شوراي اسلامي شهر اراك .
در حال حاضر تدريس زبان آلماني در دانشگاه اراك ـ دانشكده ادبيات و علوم انساني ـ گروه زبان ـ بخش آلماني .

فایل کامل زندگی نامه:

Powered by M.S