بنر
اهم دستاورد هاي دانشگاه تماس با ما آيين نامه ها و مقررات كاركنان مديريت ساختار سازماني دفتر شرح وظايف دفتر صفحه اول
هيات نظارت و ارزيابي استاني
اعضاء هيات نظارت و ارزيابي استان مركزي
گزارش سال 1391
ارزيابي كاركنان
دستورالعمل ارزيابي كاركنان
دستورالعمل ارزيابي مديران
مشاهده نتايج ارزيابي كاركنان واحد هاي دانشگاه
آیین نامه ها و مقررات
مقررات شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد
مقررات شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد
مقررات ارزیابی درونی گروه ها
مقررات ارزیابی بیرونی گروه ها
مقررات ارزشیابی اساتید
مقررات هیات نظارت و ارزیابی استانی