بنر
اهم دستاورد هاي دانشگاه تماس با ما آيين نامه ها و مقررات كاركنان مديريت ساختار سازماني دفتر شرح وظايف دفتر صفحه اول
هيات نظارت و ارزيابي استاني
اعضاء هيات نظارت و ارزيابي استان مركزي
گزارش سال 1391
به وب سایت دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه اراک خوش آمدید
ارزيابي كاركنان
دستورالعمل ارزيابي كاركنان
دستورالعمل ارزيابي مديران
مشاهده نتايج ارزيابي كاركنان واحد هاي دانشگاه
نتایج ارزیابی سنوات گذشته دانشگاه اراک
سال 87
سال88
سال89
سال90