بنر
اهم دستاورد هاي دانشگاه تماس با ما آيين نامه ها و مقررات كاركنان مديريت ساختار سازماني دفتر شرح وظايف دفتر صفحه اول
نظارت و ارزيابي استاني به وب سایت دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه اراک خوش آمدید ارزيابي شاخص هاي اختصاصي
دانشگاه هاي دولتي   معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
فرم الف دانشگاه هاي دولتي   معاونت پژوهشي و فناوري
دانشگاه اراك   معاونت دانشجوئي وفرهنگي
دانشگاه تفرش دانشگاه صنعتي اراك   ارزيابي شاخص هاي عمومي
دانشگاه هاي آزاد   محور دولت الكترونيك محور ساماندهي منابع انساني
فرم الف دانشگاه هاي آزاد   محور واگذاري تصدي ها محور قيمت تمام شده
خمين اراك   محور مستند سازي و بهبود روش ها محور استقرار نظام ارزيابي عملكرد
تفرش ساوه   محور نظام پيشنهادات محور سلامت اداري
مامونيه زرنديه   محور آموزش كاركنان محور تكريم ارباب رجوع
نراق آشتيان   ارزيابي دروني گروه ها
جاسب دليجان   دانشكده فني و مهندسي دانشكده علوم پايه
فراهان محلات   دانشكده علوم انساني دانشكده كشاورزي
آستانه خنداب   ارزيابي بيروني گروه ها
كميجان مهاجران   دانشكده فني و مهندسي دانشكده علوم پايه
دانشگاه هاي پيام نور   دانشكده علوم انساني دانشكده كشاورزي
فرم الف دانشگاه هاي پيام نور   ارزشيابي اساتيد
خمين اراك   اتصال به سيستم ارزشيابي اساتيد
شازند ساوه   ميانگين ارزشيابي دانشكده فني و مهندسي ميانگين ارزشيابي دانشكده علوم پايه
تفرش دليجان   ميانگين ارزشيابي دانشكده علوم انساني ميانگين ارزشيابي دانشكده كشاورزي
فرمهين چهار چشمه   ارزيابي كاركنان
محلات كميجان   دستورالعمل ارزيابي كاركنان
دليجان ميلاجرد   دستورالعمل ارزيابي مديران
  غرق آباد   مشاهده نتايج ارزيابي كاركنان واحد هاي دانشگاه
دانشگاه هاي علمي و كاربردي    
فرم الف دانشگاه هاي علمي و كاربردي    
جهاد كشاورزي ساوه جهاد دانشگاهي ساوه    
فرهنگ و هنر صنايع دستي    
هپكو ماشين سازي    
يدك رسان كاوه حديد اراك    
جهاد كشاورزي فرهنگ و هنر خمين    
گروه صنعتي صفا بهزيستي استان    
كمباين سازي جهاد دانشگاهي نيمور    
قوه قضائيه استان شهرداري ساوه    
  ريل واگن پارس    
دانشگاه هاي غيرانتفاعي    
فرم الف دانشگاه هاي غيرانتفاعي    
دانشستان ساوه مهرگان محلات    
فن و دانش ساوه فخر رازي ساوه    
مهراراك ناصر خسرو ساوه    
مهاجران اراك زرنديه    
  انرژي ساوه