بنر
اهم دستاورد هاي دانشگاه تماس با ما آيين نامه ها و مقررات كاركنان مديريت ساختار سازماني دفتر شرح وظايف دفتر صفحه اول
هيات نظارت و ارزيابي استاني
اعضاء هيات نظارت و ارزيابي استان مركزي
گزارش سال 1391
 
ارزيابي كاركنان
دستورالعمل ارزيابي كاركنان
دستورالعمل ارزيابي مديران
مشاهده نتايج ارزيابي كاركنان واحد هاي دانشگاه
تماس با ما
آدرس دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه اراك و دبيرخانه هيات نظارت و ارزيابي

اراک - خ شهید بهشتی-دانشگاه اراک

تلفن:2762089

فاكس :2780801

كد پستي:38156

صندوق پستي:879