فهرست مطالب

فصل 1: آشنايي با قطعات و مصرف کننده هاي موجود در آزمايشگاه فيزيک پايه 2

فصل 2: آشنايي با وسايل اندازه گيري و طرز استفاده از آن ها

فصل 3: آشنايي با منابع تغذيه

فصل 4: تئوري و روش انجام آزمايش هاي فيزيک پايه 2

آزمايش شماره 1: تحقيق قانون اهم و اندازه گيري مقاومت مجهول

آزمایش شماره 2 اندازه گيري مقاومت مجهول به روش پل وتستون و پل تار

آزمايش شماره 3: تحقيق رابطه در جسم رسانا

آزمایش شماره 4: تحقيق تغييرات مقاومت الکتريکي بر حسب دما

آزمايش شماره 5: تعيين رابطه مقاومت هاي سري و موازي

آزمايش شماره 6: تحقيق قوانين ولتاژ و جريان کيرشهف

آزمايش شماره 7: الف) اندازه گيري مقاومت دروني ولت متر    ب) اندازه گيري مقاومت دروني آمپرمتر

آزمايش شماره 8: اندازه گيري مقاومت دروني منبع تغذيه

آزمايش شماره 9: مطالعه خازن در جريان مستقيم (DC) و بررسي شارژ و دشارژ خازن

آزمايش شماره 10: تحقيق قوانين الکترومغناطيس و بررسي نحوه کار ترانسفورماتورها

آزمايش شماره 11: مطالعه مدارات RC و RL و RLC در جريان متناوب

آزمايش شماره 12: آشنايي با اسيلوسکوپ

 

[صفحه جلد]     [دريافت نسخه قابل چاپ]