درباره مدیریت

 تنوع فعالیت در این حوزه گواه بر اهمیّت آن است. دانشجویان گرامی میل زیادی به فعالیتهای فرهنگی وفوق برنامه نشان می دهندو گویا بعد از انجام وظیفه آموزشی آن چیزی که در دوری از شهر و خانواده آنان را مدد می نماید فعالیّتهای متنوعی است که در قالب کانونها، انجمنها و شوراها برای آنان سازماندهی شده است.این برنامه ها است که شخصیت اجتماعی و فکری دانشجویان را شکل می دهد و آنان را برای رویارویی با زندگی در جامعه آماده می کنند.توسعه نظارت در این بخش در کنار نگاه مهربانانه مدیران آن می تواند ضمن غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان آنان را در راستای اهداف اجتماعی خود کمک نماید.البته چالش های فرهنگی نیز در این حوزه به چشم می خورد که با جهت گیری های مناسب وزارت متبوع و تلاش و کوشش کارشناسانه مدیران ان شاء ا... بر آنها چیره خواهیم شد

 

واحدهای تابعه عبارتند از اداره فوق برنامه و گردشگری، کانونهای فرهنگی و هنری ، انجمنهای علمی ، نشریات دانشجویی ،  سمعی و بصری