هفته مبارزه با مواد مخدر
بسيج استادان
شاهد و ايثارگر
اولين جلسه شوراي راهبردي مديريت سبز سال 97
نشست.
سازگاري با كم آبي
المپياد
ايثارگر
نشست با استادتمام
كارت هوشمند
و
L
خط مشی دانشگاه اراک در ارتباط با پیشگیری از مصرف مواد

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری