مدیریت فرهنگی

در حال حاضر مسئولیت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی بر عهده ی  جناب آقای مهدی بهاری می باشد.
شماره تماس: 08632621852

 

 

کارشناس مسئول کانون های فرهنگی

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

کارشناس آموزش، تشریفات و اجرای مراسم

 
 
جناب آقای میلاد حمیدیان
کارشناس آموزش، تشریفات و اجرای مراسم

معاون مدیر فرهنگی

جناب آقای سعید مرادیان

• معاون مدیر فرهنگی
•رئیس اداره ی فوق برنامه و گردشگری  
•- کارشناس امور فوق برنامه و امور گردشگری

شماره تماس: 08632621860

کارشناس مسئول انجمن ها و تشکل های علمی

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

کارشناس امور اجتماعی

جناب آقای علی شریفی

کارشناس امور اجتماعی


شماره تماس: 08632621874

رئیس اداره ی فعالیت های فرهنگی

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

کارشناس خانه فرهنگ

سرکار خانم زینب صفدری

• کارشناس خانه فرهنگ

• مسئول دفتر مدیر فرهنگی

شماره تماس: 08632621850

 

 

 

نمایشگر یک مطلب