معاون مدیر فرهنگی

جناب آقای سعید مرادیان

• معاون مدیر فرهنگی
•رئیس اداره ی فوق برنامه و گردشگری  
•- کارشناس امور فوق برنامه و امور گردشگری

شماره تماس: 08632621860