ریاست

 • شرح وظایف و اختیارات رییس دانشکده
 • رزومه
 • ارتباط با ریاست
 • شرح وظایف و اختیارات رییس دانشکده:

 • ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده؛
 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به مدیران گروه‌ها؛
 • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس موسسه ابلاغ می‌شود؛
 • ایجـاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهـنگی دانشکده؛
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی دانشکده؛
 • پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده؛
 • ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس دانشگاه؛
 • بررسی صلاحیت معاونان گروه‌ها و اظهارنظر درباره آنان.