کانال ارتباطی


درباره انجمن علمی:

اخبار و رویدادها

« بازگشت

گروه ریاضی

گروه ریاضی از سال ۱۳۵۱ فعالیت آموزشی خود را با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی آغاز نمود. دوره کارشناسی ارشد ریاضی در گرایش های محض و کاربردی به ترتیب در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ ایجاد شدند و دوره دکتری ریاضی محض از سال ۱۳۹۱ راه اندازی گردیده است.
هم اکنون گروه ریاضی با پیشینه ۴۰ سال فعالیت آموزشی و پژوهشی دارای ۱۶ عضو هیأت علمی است که از این تعداد ۷ نفر دانشیار، ۸ نفر استادیار و ۱ نفر مربی می باشند.
 
گرایشهای موجود در مقاطع تحصیلی مختلف گروه ریاضی عبارتند از:

 

مقطع
گرایش
کارشناسی
ریاضیات و کاربردها 
کارشناسی ارشد
محض: آنالیز ریاضی، جبر جابجایی، جبر لی، نظریه گروهها، هندسه
کاربردی: آنالیز عددی، تحقیق در عملیات
دکتری
محض: آنالیز ریاضی، جبر جابجایی، جبر لی، نظریه گروهها، هندسه
 
 
موضوعات تحقیقاتی و مطالعاتی اعضای هیأت علمی گروه ریاضی عبارتند از:

 

آمار استنباطی

آمار کاربردی 

آنالیز عددی

آنالیز تابعی

توپولوژی

جبر جابجایی

جبر خطی عددی

جبر لی

جبرهای باناخ

نظریه گروهها

هندسه

تحقیق در عملیات

ریاضیات مالی

فرآیند های تصادفی