1351-1357

دکتر عبدالکریم قریب

1360-1361

دکتر ایرج نوجوان

1374-1376

دکتر غلامعلی نادری

۱۳۸۱-۱۳۸9

دکتر ملک سلیمانی

1357-1359

دکتر طاهر قاسمی هنری

1361-1366

دکتر محمدرضا ناظمی

1376-1377

دکتر ابراهیم اصلانی

1389-1392

دکتر رضا صادقی سرابی

1359-1360

 دکتر عبدالمحمد فروزانفر

1366-1374

دکتر عبدالجواد طاهری زاده

1377-1381

دکتر محمدتقی مختاری

1392

دکتر سعید حمیدی