درباره انجمن

مختصری از شرح اهداف انجمن های علمی

به منظور تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و حمایت از فعالیت های جمعی و خودجوش پژوهشی و راهنمائی و مشارکت دانشجویان مستعد و توانمند در جهت بالندگی علمی و فرهنگی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی با حمایت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی اقدام به تاسیس انجمن های علمی با اهداف زیر می نمایند:

 1. ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان

 2. نهادمند ساختن فعالیتهای فوق برنامه علمی و پژوهشی دانشجویان

 3. افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت های علمی جمعی و تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با استادان، شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنان در ارتقای فضای علمی دانشگاه

4. بهره گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش های مختلف اجتماعی و اجرائی

 

 انجمن های علمی دانشجویی آماده ترین نهاد دانشجویی در دانشگاه برای شکل گیری فضای علمی می باشد که  می تواند در زمینه های زیر به فعالیت بپردازند:

 1- جذب دانشجویان علاقمند و خلاق و ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به فعالیت های علمی – پژوهشی در میان کلیه دانشجویان

 2- برقراری ارتباط مستمر با انجمن های علمی مشابه در سایر دانشگاهها

 3- برنامه ریزی جهت اجرای طرحهای پژوهشی و پیشنهاد همکاری در اجرای طرحهای پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده .

 4- همکاری با معاون آموزشی دانشکده در ارتقای علمی دانشجویان

 5- تشکیل کمیته های مختلف نظیر: آموزش و پژوهش، روابط عمومی ......... و نظارت بر عملکرد کمیته ها

 6 - برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها و کنفرانس ها و مسابقات علمی و آزمونهای آمادگی برای ورود به دوره های تحصیلات تکمیلی

 7- همکاری با مسئولان دانشگاه در برنامه ریزی و ساماندهی بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فرهنگی کشور

 8 -تولید و انتشار نشریه علمی، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های علمی – آموزشی و تشکیل کارگاههای تخصصی به صورت مستقل و یا با همکاری سایر رشته ها.