تماس با ما

عنوان

متن پیام
نام و نام خانوادگی حوزه سمت داخلی مستقیم
دکتر حسین مستعان دفتر ریاست و روابط عمومی رئیس حوزه ریاست و مدیر روابط عمومی 1010 32621010
سعید سبحانی نژاد دفتر ریاست و روابط عمومی مسئول دفتر ریاست 1000 32621000
علی غلامعلیان دفتر ریاست و روابط عمومی مسئول دفتر ریاست 1004 32621004
دکتر قاسم عیسی آبادی دفتر ریاست و روابط عمومی سرپرست دفتر همکاری های علمی بین المللی 1062 32621022
مجتبی سمیعی دفتر ریاست و روابط عمومی کارشناس روابط عمومی 1020 32621020
مریم غلامی دفتر ریاست و روابط عمومی کارشناس روابط عمومی 1022 32621024
سینا طاهری منش دفتر ریاست و روابط عمومی کارشناس روابط عمومی 1024 32621024
دکتر سید محمد حسینی گروه نظارت و ارزیابی سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه 1052 32621052
پویا حمیدی گروه نظارت و ارزیابی استانی کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی 1050 32621050
دکتر احمد همتا گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سرپرست امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1030 32621032
مریم بهزادی نیا گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر کارشناس امور ایثارگران 1032 32621032
محسن فدائی اداره گزینش مدیر هسته گزینش کارکنان 1070 32621070
مریم طادی بنی اداره گزینش کارشناس امور گزینش 1070 32621070
محمود نجفی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1300 32621300
علی سلیمانی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی سرپرست مدیریت سامانه های آموزشی 1330 32621330
افسانه رضایی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب 1342 32621342
فاطمه کاشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس ترفیعات و هیآت ممیزه 1308 32621308
زهرا منصوری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس برنامه ریزی درسی و حق التدریس 1332 32621332
دکتر محمد حسین آبنوسی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1322 32621322
محمدعلی امیری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس تحصیلات تکمیلی 1324 32621324
کیارش آقاخانی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس تحصیلات تکمیلی 1328 32621328
حسین محمدی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی 1326 32621326
دکتر مهدی مدبری فر گروه امور دانشجویان استعدادهای درخشان مدیر گروه امور دانشجویان استعدادهای درخشان 1340 32621340
دکتر معین طاهری گروه آموزش های تخصصی سرپرست گروه آموزش های تخصصی دانشگاه 1390 32621390
دکتر محمدعلی بداغی فرد امور آموزشی دانشگاه مدیر امور آموزشی 1350 32621350
زهرا خواجوی امور آموزشی دانشگاه معاون آموزش کل 32621354 1354
مهدی محمودی فراهانی امور آموزشی دانشگاه مسئول دفتر آموزش کل 1350 32621350
سید قاسم حسینی امور آموزشی دانشگاه بایگانی فارغ التحصیلان(بایگانی راکد) 1386 32621386
نسرین فراهانی امور آموزشی دانشگاه بایگانی آموزش کل(بایگانی جاری) 1366 32621366
مریم بیاتی اداره دانش آموختگان کارشناس اداره دانش آموختگان 1382 32621382
مهری آنجفی اداره امتحانات کارشناس اداره امتحانات 1370 32621370
لیلا محمدی نسب اداره دانش آموختگان کارشناس اداره دانش آموختگان 1372 32621372
مریم بیاتی اداره امتحانات و اداره فارغ التحصیلی کارشناس آموزش 236 32780600
عاطفه رستم پور ثبت نام کارشناس آموزش 235 32776001
زهره محمدی ثبت نام کارشناس آموزش 235 32776001
ماجد دژدار معاونت پژوهش و فناوری مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری 2000 32622000
حسین مقدسی معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی مسئول دفتر معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی 1414 32621414
مهدی باجلان معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه 1412 32621412
مهدی سنبلی معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی کارشناس برنامه ریزی و بودجه 1416 32621416
سعید محمودی مدیریت امور اداری و پشتیبانی مدیر امور اداری 1602 32621602
جواد سعادت نواز مدیریت امور اداری و پشتیبانی مسئول دفتر امور اداری و پشتیبانی 1652 32621652
حامد حبیبی مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارشناس کارگزینی 1670 32621670
دکتر حامد صفی خانی امور دانشجویان استعداد های درخشان-آموزش های تخصصی مدیر گروه امور دانشجویان استعداد های درخشان 1360 32621360
دکتر نازنین شاه کرمی امور دانشجویان استعداد های درخشان-آموزش های تخصصی سرپرست گروه آموزشهای تخصصی دانشگاه 1390 32621390
فاطمه مرجانی امور دانشجویان استعداد های درخشان-آموزش های تخصصی کارشناس مرکز آموزش های آزاد و استعداد های درخشان 1390 32621390
رقیه فرجی امور دانشجویان استعداد های درخشان-آموزش های تخصصی کارشناس پذیرش و ثبت نام 1332 32621332
حسام الدین شیخی اداره امتحانات و فارغ التحصیلی سرپرست اداره دانش آموختگان و مسئول امور موسسات غیرانتفاعی 32621382
اعظم سمیعی اداره امتحانات و فارغ التحصیلی کارشناس آموزش 236 32780600
حسن شهبازی دفتر ریاست و روابط عمومی کارشناس روابط عمومی 1024 32621022
اداره حراست 1100 32621100
منصور صیدی گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سرپرست امور دانشجویان شاهد و ایثارگز 32767305
دکتر مهران شاه منصوری معاونت پژوهشی و فناوری مدیر امور پژوهشی 2020 32622020
فاطمه اکبرآبادی معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس پژوهشی 2042 32622042
مهدی جیرمایی صالحی معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس پژوهش 2024 32622024
محمد عرشیا معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس پژوهش 2022 32622022
دکتر یوسف پاینده مدیریت فناوری,کارآفرینی وتجاری سازی-مدیریت ارتباط با صنعت مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه 2040 32622040
پریسا اویسی مدیریت فناوری,کارآفرینی وتجاری سازی-مدیریت ارتباط با صنعت کارشناس ارتباط با صنعت 2026 32622026
سید تقی میری شکتایی مدیریت فناوری,کارآفرینی وتجاری سازی-مدیریت ارتباط با صنعت مدیر فناوری,کارآفرینی و تجاری سازی 5436 32625436
کیمیا فوقی مدیریت فناوری,کارآفرینی وتجاری سازی-مدیریت ارتباط با صنعت کارشناس مرکز کارآفرینی 2042 32622042
دکتر محسن باقری مدیریت کتابخانه مرکزی مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 285 32774008
منوچهر زندیه مدیریت کتابخانه مرکزی معاون کتابخانه مرکزی 287 32774008
توران افتخاری مدیریت کتابخانه مرکزی کارشناس نشریات کتابخانه مرکزی 373 32777400-4
مهدی پژوهان مدیریت کتابخانه مرکزی کارشناس بخش مرجع کتابخانه مرکزی 288 32777400-4
سعید حیدری مدیریت کتابخانه مرکزی کتابدار 290 32777400-4
مرضیه فاضلی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد مسئول مرکز اطلاع رسانی 323 32780702
لیلا قند ریز مدیریت کتابخانه مرکزی کارشناس فهرست نویسی کتابخانه مرکزی 288 32777400-4
عین الله محمدی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد کارشناس کتابداری 290 32777400-4
دکتر وحید رافع مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات سرپرست فناوری اطلاعات 2200 32622200
فرهنگ سیف علیان مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات معاون مرکز انفورماتیک و ارتباطات 2222 32622222
فریبا امیری هزاروه مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس کامپیوتر - انفورماتیک 2264 32622264
ایمان امینی مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس نرم افزار - انفورماتیک 2262 32622262
سید مهدی خلیلی مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس نرم افزار-انفورماتیک 2274 32632274
احسان خوشبخت مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس وب - انفورماتیک 2220 32622220
حسین عباسی مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس شبکه 2254 32622254
پویه ارباب زاده مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس کامپیوتر 2272 32622252
مریم میرزازاده مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس سخت افزار 2276 32622270
علی نوازفی مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس شبکه پیو 2270 32632270
مسعود زمانی مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس شبکه پیو مرکز انفورماتیک 2270 32622270
احسان میرزایی مقدم مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس سخت افزار 2250 32622250
حسین مقدسی مدیریت برنامه , بودجه و توسعه منابع انسانی کارشناس آموزش و کارکنان-مسئول دفتر معاونت پشتیبانی 1414 32621414
احترام حیدری مدیریت برنامه , بودجه و توسعه منابع انسانی مدیریت برنامه , بودجه و توسعه منابع انسانی 1410 32621410
مهدی باجلان مدیریت برنامه , بودجه و توسعه منابع انسانی رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه 1412 32621412
مهدی سنبلی مدیریت برنامه , بودجه و توسعه منابع انسانی کارشناس بودجه 1416 32621416
زهرا فیروزی نظام آبادی مدیریت برنامه , بودجه و توسعه منابع انسانی کارشناس آماتر 1418 32621418
سعید محمودی مدیریت امور اداری و پشتیبانی مدیر امور اداری و پشتیبانی 1602 32621602
علی مرادی مدیریت امور اداری و پشتیبانی سرپرست اداره کارگزینی 1600 32621600
جواد سعادتی نواز مدیریت امور اداری و پشتیبانی بازنشستگی و رفاه 1652 32621652
حامد حبیبی مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارگزین 1670 32621670
حمیدرضا کمانکش مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارشناس امور اداری 1660 32621660
رضا محمدی مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارگزین اعضای هیات علمی 1662 32621662
معصومه امیری زاده مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارگزین 1672 32621672
مجید مینا عراقی مدیریت امور اداری و پشتیبانی سرپرست اداره رفاه و بازنشستگی 1610 32621610
تورج فرخ فال مدیریت امور اداری و پشتیبانی سرپرست اداره تدارکات 1680 32621680
قاسم صوفی مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارپرداز امور عمرانی تدارکات 1682 32621682
احمد اسلامی مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارپرداز تدارکات 1684 32621684
حسین بنیادی مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارپرداز تدارکات 1690 32621690
علی حبیبی امور اداری و پشتیبانی مسئول انبار مرکزی 1630 32621630
ولی اله...امیدی امور اداری و پشتیبانی حسابدار تدارکات 1686 32621686
علی حسنی امور اداری و پشتیبانی رئیس اداره امور عمومی دانشگاه 32621620
علی لطیفی دبیرخانه سرپرست دبیخانه مرکزی 1040 32621040
جمشید سعادت نواز دبیرخانه متصدی دبیرخانه آموزش کل 289 32774031
حشمت اله...جودکی دبیرخانه متصدی دبیرخانه مرکزی 289 32774031
فرشته فیضی دبیرخانه متصدی دبیرخانه مرکزی 1042 32621042
احمد باقری دبیرخانه متصدی دبیرخانه مرکزی 1044 32621044
حجت اله... دلاوری دبیرخانه متصدی دبیرخانه مرکزی 1044 32621044
فرهنگ صورتگر مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی مدیر فنی و عمرانی 1580 32621580
غلامعلی شهرابی فراهانی مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی مسئول امور دفتری واحد فنی-عمرانی 1582 32621582
مهدی قمی مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی سرپرست اداره تعمیر و نگهداری 1584 32621584
مجتبی شاه کرم مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی کارشناس طرح های عمرانی 1590 32621590
حسین نظم آبادی مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی مسئول تعمیرات خوابگاه 1594 32621594
مصطفی پناهی مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی کمک کارشناس گروه عمران 1593 32621592
محمد عظیمی مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی کاردان فنی 1586 32621586
بهنام صفوی امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی کارشناس دفتر فنی 1588 32621588
مهداد زرگران مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی کارشناس تاسیسات 1588 32621588
سروش نظام دوست مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی کارشناس دفتر فنی 1582 32621582
یاسر رنجبر مدیریت امور مالی مدیر امور مالی 1540 32621540
موسی شهرابی فراهانی مدیریت امور مالی دفتردار امور مالی 1520 32621520
محمد فراهانی مدیریت امور مالی جمعدار اموال 1558 32621558
معصومه حسین آبادی مدیریت امور مالی سرپرست معاون مدیر امور مالب 1558 32621558
مجید کریمی مدیریت امور مالی سرپرست اداره حسابداری 1720 32621720
حجت قهرمانی نیا مدیریت امور مالی حسابدار(حقوق و دستمزد) 1528 32621528
محمد زاهدی پویا مدیریت امور مالی حسابدار 1554 32621554
داود خجسته مدیریت امور مالی حسابدار 1556 32621556
داود فتحی مدیریت امور مالی سرپرست اداره اموال و املاک دانشگاه 1544 32621544
شیما پاشائی مدیریت امور مالی حسابدار 1550 32621550
منیژه لشنی مدیریت امور مالی حسابدار 1552 32621552
ملک ابراهیم عباسی مدیریت امور مالی حسابدار 2018 32622018
محمد رضا اشتری تواندشتی اداره امور حقوقی سرپرست اداره حقوقی دانشگاه 1510 32621510
علیرضا غفاری اداره امور حقوقی کارشناس حقوقی و امور قرارداد ها 1514 32621514
بهروز امینی اداره امور حقوقی کارشناس مسئول حقوقی و املاک و مستغلات 1512 32621512
میلاد حمیدیان معاونت دانشجویی و فرهنگی مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی 1700 32621700
معصومه آقایی معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس کمیسون موارد خاص 1710 32621710
محسن فدائی مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه مدیری امور فرهنگی و فوق برنامه 282 32780802
علی گودرزی زاده مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه معاون مدیر امور فرهنگی 325 32774881
سعید مرادیان مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه سرپرست اداره فوق برنامه و گردشگری 218 32763555
علی شریفی مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه کارشناس اجتماعی 292 32762084
مجید دوست محمدی مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه کارشناس خانه نشریات 218 32763555
پیمان محمدی مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه کارشناس امور فرهنگی 292 32762084
معصومه عسگری مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه کارشناس انجمن های علمی 324 32767309
زینب صفدری مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه مسئول دفتر امور فرهنگی 282 32780802
محمد جمال باقری مدیریت امور دانشجویی مدیر امور دانشجویی 34173381
ابراهیم حسنی مدیریت امور دانشجویی سرپرست اداره ذفاه و خدمات دانشجویی 34173381
هادی عظیمی مدیریت امور دانشجویی کارشناس اداره رفاه دانشجویی 34173408
مهدی جهانبخش مدیریت امور دانشجویی رئیس اداره خوابگاه ها 34173325
زهرا فارسیجانی مدیریت امور دانشجویی کارشناس اداره خوابگاه ها 34173440
فاطمه صابری مدیریت امور دانشجویی کارشناس امور خوابگاه ها 34173440
اسحاق محمد دینی آهویی مدیریت امور دانشجویی سرپرست اداره تغذیه 34173413
سهراب اله دادی مدیریت امور دانشجویی کارشناس اداره تغذیه 34173080
عفت ارباب زاده مدیریت امور دانشجویی کارشناس رفاه 34173408
رضا دارایی مدیریت امور دانشجویی مسئول اتوماسیون تغذیه سایت پردیس 32767138
محمد خسروی مدیریت امور دانشجویی سرپرست انبار امور دانشجویان 34173437
فاطمه عیدی مدیریت امور دانشجویی کارشناس اداره تغذیه 34173080
خدیجه شریعت منش مدیریت امور دانشجویی کارشناس اداره رفاه 34173408
دکتر عباس صارمی اداره تربیت بدنی رئیس اداره تربیت بدنی 34173332
حاجی رضا خدا بخشی اداره تربیت بدنی کارشناس اداره تربیت بدنی 34173322
محمد قاسم حاجی ابادی اداره تربیت بدنی کارشناس اداره تربیت بدنی 34173323
اکرم کمانکش اداره تربیت بدنی کارشناس اداره تربیت بدنی 34173312
مهتاب منصوری اداره تربیت بدنی کارشناس اداره تربیت بدنی 34173312
علیرضا مهاجر اداره تربیت بدنی کارشناس اداره تربیت بدنی 34173557
استخر آفتاب 34173557
دکتر فرانک دیدگر مرکز بهداشت و درمان - مرکز مشاوره مدیر درمانگاه 32777400
مرسده نعمتی مرکز بهداشت و درمان - مرکز مشاوره مسئول دفتر درمانگاه 32777400
دکتر مرضیه السادات سجادی نژاد مرکز مشاوره سرپرست مرکز مشاوره 32764955
اعظم حیدری مرکز مشاوره کارشناس مرکز مشاوره 32764955
مهدیه دولت آبادی مرکز مشاوره کارشناس مرکز مشاوره 32764955
فاطمه ابراهیمی اداره خوابگاه ها سرپرست خوابگاه الزهرا 33677533
مصطفی افشارمنش اداره خوابگاه ها سرپزست خوابگاه شهید رضایی 34173318
علیرضا بابائی شهید
سکینه باباخانی اداره خوابگاه ها سرپرست خوابگاه فاطمیه 32789080
صدیقه حسنی اداره خوابگاه ها سرپرست خوابگاه الزهرا 33662908
سجاد خدادادی اداره خوابگاه ها سرپرست خوابگاه امیرکبیر 32790016
زهره رحیمی اداره خوابگاه ها سرپرست خوابگاه الزهرا 33677533
فاطمه شریفی فیجانی اداره خوابگاه ها سرپرست خوابگاه الزهرا 32789080
زهرا صالحی در منکی اداره خوابگاه ها سرپرست خوابگاه فاطمیه 33677533
مریم فتحی قاسم آبادی اداره خوابگاه ها سرپرست خوابگاه الزهرا 33662908
حسین کریمی اداره خوابگاه ها سرپرست خوابگاه شهید رضائی 34173318
مسعود کریمی اداره خوابگاه ها سرپرست خوابگاه امیرکبیر 32790016
صدیقه نادری اداره خوابگاه ها سرپرست خوابگاه الزهرا 32789080
دکترسعید موسوی پور گروه علوم تربیتی 376 32768244
دکتر صغری اکبری گروه علوم تربیتی 357 32777400-4
دکتر مهوش ذوالقرنین گروه علوم تربیتی 354 32777400-4
دکتر تورج ÷هوند گروه علوم تربیتی 356 32777400-4
دکتر مرضیه سجادی نژاد گروه علوم تربیتی 357 32777400-4
دکتر سعید شاه حسنی گروه علوم تربیتی 353 32777400-4
دکتر مهدیه شغیعی تبار گروه علوم تربیتی 354 32777400-4
دکتر منصور عبدی گروه علوم تربیتی 352 32777400-4
دکتر شمس الدین هاشمی مقدم گروه علوم تربیتی 355 32777400-4
دکتر بهمن یاسبلاغی گروه علوم تربیتی 352 32777400-4
دکتر مهرداد اکبری گروه زبان و ادبیات فارسی 370 32777400-4
دکتر حجت اله امید علی گروه زبان و ادبیات فارسی 32777400-4
دکتر حسن حیدری گروه زبان و ادبیات فارسی 370 32777400-4
دکتر محسن ذوالفقاری گروه زبان و ادبیات فارسی 369 32777400-4
دکتر زهرا رجبی گروه زبان و ادبیات فارسی 32777400-4
دکتر امین رحیمی گروه زبان و ادبیات فارسی 368 32777400-4
دکتر فاطمه سلطانی گروه زبان و ادبیات فارسی 32777400-4
دکتر علی صباغی گروه زبان و ادبیات فارسی 366 32777400-4
دکتر حمید عبداللهیان گروه زبان و ادبیات فارسی 32777400-4
دکتر جلیل مشیدی گروه زبان و ادبیات فارسی 367 32777400-4
دکتر سیده زهرا موسوی گروه زبان و ادبیات فارسی 369 32777400-4
دکتر طاهره میرهاشمی گروه زبان و ادبیات فارسی 32777400-4
دکتر ابراهیم ابراهیمی گروه الهیات 361 32777400-4
دکتر کیوان احسانی گروه الهیات 362 32777400-4
رکتر علی حسن بگی گروه الهیات 360 32777400-4
دکتر محمد مهدی حقی گروه الهیات 362 32777400-4
دکتر فاطمه دست رنج گروه الهیات 361 32777400-4
دکتر علیرضا طبیبی گروه الهیات 361 32777400-4
دکتر محمد رضا قاسمی گروه الهیات 362 32777400-4
دکتر احمد امیدعلی گروه زبان و ادبیات عربی 32777400-4
دکتر ابراهیم اناری گروه زبان و ادبیات عربی 365 32777400-4
دکتر محمد جرفی گروه زبان و ادبیات عربی 365 32777400-4
دکتر فرهاد رجبی نوش آبادی گروه زبان و ادبیات عربی 364 32777400-4
دکتر سیدابوالفضل سجادی گروه زبان و ادبیات عربی 363 32777400-4
دکتر محمود شهبازی گروه زبان و ادبیات عربی 363 32777400-4
دکتر حسین گلی گروه زبان و ادبیات عربی 32777400-4
دکتر قاسم مختاری گروه زبان و ادبیات عربی 364 32777400-4
دکتر محمد ابراهیمی راد گروه معارف اسلامی 298 32777400-4
دکتر مهدی ایمانی مقدم گروه معارف اسلامی 329 32777400-4
دکتر مرتضی بایت گروه معارف اسلامی 335 32777400-4
دکتر عباس خادمیان گروه معارف اسلامی 32777400-4
دکتر علی شمس 329 32777400-4
دکتر نور اله کریمیان گروه معارف اسلامی 329 32777400-4
دکتر موسی احمدیان گروه زبان انگلیسی 358 32777400-4
دکتر ابوالفضل حری گروه زبان انگلیسی 349 32777400-4
دکتر سید محمد حسینی گروه زبان انگلیسی 349 32777400-4
دکتر رحیم دهقان گروه زبان انگلیسی 351 32777400-4
دکتر حمیدرضا دولت آبادی گروه زبان انگلیسی 349 32777400-4
دکتر علی رجایی گروه زبان انگلیسی 348 32777400-4
دکتر مجید عامریان گروه زبان انگلیسی 348 32777400-4
دکتر محمد غفاری گروه زبان انگلیسی 349 32777400-4
دکتر مسعود کشاورز گروه زبان انگلیسی 348 32777400-4
دکتر علی محمد محمدی گروه زبان انگلیسی 351 32777400-4
دکتر هوشنگ یزدانی گروه زبان انگلیسی 32777400-4
فاطمه بیات کارکنان دانشگاه علوم انسانی کتابدار 333 32774880
عباس حبیبی کارکنان دانشگاه علوم انسانی سرپرست امور عمومی 337 32768244
مهدی حسنی کارکنان دانشگاه علوم انسانی مسئول دفتر رئیس دانشکده 376 32768244
کبری حمزه لونیا کارکنان دانشگاه علوم انسانی کارشناس رشته های تاریخ و زبان و ادبیات عربی 338 32767310
اعظم دریابیگی کارکنان دانشگاه علوم انسانی کارشناس تحصیلات تکمیلی 338 32767310
عاطفه سلیمی کارکنان دانشگاه علوم انسانی کارشناس گروه زبان انگلیسی 347 32777400-4
رضا صحرائی کارکنان دانشگاه علوم انسانی مسئول تمور دانشجویی و فرهنگی 403 32767310
سیمین عراقی کارکنان دانشگاه علوم انسانی کارشناس خدمات آموزشی 338 32767310
مریم السادات عمرانی زاده کارکنان دانشگاه علوم انسانی مسئول آموزش 338 32767310

ارتباط با ما

اسناد
عنوان توضیح دانلود