تماس با ما

عنوان

متن پیام
نام و نام خانوادگی حوزه سمت داخلی مستقیم
دکتر حسین مستعان دفتر ریاست و روابط عمومی رئیس حوزه ریاست و مدیر روابط عمومی 1010 32621010
سعید سبحانی نژاد دفتر ریاست و روابط عمومی مسئول دفتر ریاست 1000 32621000
علی غلامعلیان دفتر ریاست و روابط عمومی مسئول دفتر ریاست 1004 32621004
دکتر قاسم عیسی آبادی دفتر ریاست و روابط عمومی سرپرست دفتر همکاری های علمی بین المللی 1062 32621022
مجتبی سمیعی دفتر ریاست و روابط عمومی کارشناس روابط عمومی 1020 32621020
مریم غلامی دفتر ریاست و روابط عمومی کارشناس روابط عمومی 1022 32621024
سینا طاهری منش دفتر ریاست و روابط عمومی کارشناس روابط عمومی 1024 32621024
دکتر سید محمد حسینی گروه نظارت و ارزیابی سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه 1052 32621052
پویا حمیدی گروه نظارت و ارزیابی استانی کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی 1050 32621050
دکتر احمد همتا گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سرپرست امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1030 32621032
مریم بهزادی نیا گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر کارشناس امور ایثارگران 1032 32621032
محسن فدائی اداره گزینش مدیر هسته گزینش کارکنان 1070 32621070
مریم طادی بنی اداره گزینش کارشناس امور گزینش 1070 32621070
محمود نجفی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1300 32621300
علی سلیمانی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی سرپرست مدیریت سامانه های آموزشی 1330 32621330
افسانه رضایی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب 1342 32621342
فاطمه کاشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس ترفیعات و هیآت ممیزه 1308 32621308
زهرا منصوری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس برنامه ریزی درسی و حق التدریس 1332 32621332
دکتر محمد حسین آبنوسی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1322 32621322
محمدعلی امیری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس تحصیلات تکمیلی 1324 32621324
کیارش آقاخانی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس تحصیلات تکمیلی 1328 32621328
حسین محمدی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی 1326 32621326
دکتر مهدی مدبری فر گروه امور دانشجویان استعدادهای درخشان مدیر گروه امور دانشجویان استعدادهای درخشان 1340 32621340
دکتر معین طاهری گروه آموزش های تخصصی سرپرست گروه آموزش های تخصصی دانشگاه 1390 32621390
دکتر محمدعلی بداغی فرد امور آموزشی دانشگاه مدیر امور آموزشی 1350 32621350
زهرا خواجوی امور آموزشی دانشگاه معاون آموزش کل 32621354 1354
مهدی محمودی فراهانی امور آموزشی دانشگاه مسئول دفتر آموزش کل 1350 32621350
سید قاسم حسینی امور آموزشی دانشگاه بایگانی فارغ التحصیلان(بایگانی راکد) 1386 32621386
نسرین فراهانی امور آموزشی دانشگاه بایگانی آموزش کل(بایگانی جاری) 1366 32621366
مریم بیاتی اداره دانش آموختگان کارشناس اداره دانش آموختگان 1382 32621382
مهری آنجفی اداره امتحانات کارشناس اداره امتحانات 1370 32621370
لیلا محمدی نسب اداره دانش آموختگان کارشناس اداره دانش آموختگان 1372 32621372
مریم بیاتی کارشناس اداره فارغ التحصیلی کارشناس آموزش 1382 32621382
عاطفه رستم پور ثبت نام کارشناس آموزش 1360 32621360
زهره محمدی ثبت نام کارشناس آموزش 1372 32776001
ماجد دژدار معاونت پژوهش و فناوری مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری 2000 32622000
حسین مقدسی معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی مسئول دفتر معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی 1414 32621414
مهدی باجلان معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه 1412 32621412
مهدی سنبلی معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی کارشناس برنامه ریزی و بودجه 1416 32621416
سعید محمودی مدیریت امور اداری و پشتیبانی مدیر امور اداری 1602 32621602
جواد سعادت نواز مدیریت امور اداری و پشتیبانی مسئول دفتر امور اداری و پشتیبانی 1652 32621652
حامد حبیبی مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارشناس کارگزینی 1670 32621670
دکتر حامد صفی خانی امور دانشجویان استعداد های درخشان-آموزش های تخصصی مدیر گروه امور دانشجویان استعداد های درخشان 1360 32621360
دکتر نازنین شاه کرمی امور دانشجویان استعداد های درخشان-آموزش های تخصصی سرپرست گروه آموزشهای تخصصی دانشگاه 1390 32621390
فاطمه مرجانی امور دانشجویان استعداد های درخشان-آموزش های تخصصی کارشناس مرکز آموزش های آزاد و استعداد های درخشان 1390 32621390
رقیه فرجی امور دانشجویان استعداد های درخشان-آموزش های تخصصی کارشناس پذیرش و ثبت نام 1332 32621332
حسام الدین شیخی اداره امتحانات و فارغ التحصیلی سرپرست اداره دانش آموختگان و مسئول امور موسسات غیرانتفاعی 32621382
اعظم سمیعی اداره امتحانات و فارغ التحصیلی کارشناس آموزش 236 32780600
اداره حراست 1100 32621100
منصور صیدی گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سرپرست امور دانشجویان شاهد و ایثارگز 32767305
دکتر مهران شاه منصوری معاونت پژوهشی و فناوری مدیر امور پژوهشی 2020 32622020
فاطمه اکبرآبادی معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس پژوهشی 2042 32622042
مهدی جیرمایی صالحی معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس پژوهش 2024 32622024
محمد عرشیا معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس پژوهش 2022 32622022
دکتر یوسف پاینده مدیریت فناوری,کارآفرینی وتجاری سازی-مدیریت ارتباط با صنعت مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه 2040 32622040
پریسا اویسی مدیریت فناوری,کارآفرینی وتجاری سازی-مدیریت ارتباط با صنعت کارشناس ارتباط با صنعت 2026 32622026
سید تقی میری شکتایی مدیریت فناوری,کارآفرینی وتجاری سازی-مدیریت ارتباط با صنعت مدیر فناوری,کارآفرینی و تجاری سازی 5436 32625436
کیمیا فوقی مدیریت فناوری,کارآفرینی وتجاری سازی-مدیریت ارتباط با صنعت کارشناس مرکز کارآفرینی 2042 32622042
دکتر محسن باقری مدیریت کتابخانه مرکزی مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 285 32774008
منوچهر زندیه مدیریت کتابخانه مرکزی معاون کتابخانه مرکزی 287 32774008
توران افتخاری مدیریت کتابخانه مرکزی کارشناس نشریات کتابخانه مرکزی 373 32777400-4
مهدی پژوهان مدیریت کتابخانه مرکزی کارشناس بخش مرجع کتابخانه مرکزی 288 32777400-4
سعید حیدری مدیریت کتابخانه مرکزی کتابدار 290 32777400-4
مرضیه فاضلی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد مسئول مرکز اطلاع رسانی 323 32780702
لیلا قند ریز مدیریت کتابخانه مرکزی کارشناس فهرست نویسی کتابخانه مرکزی 288 32777400-4
عین الله محمدی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد کارشناس کتابداری 290 32777400-4
دکتر وحید رافع مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات سرپرست فناوری اطلاعات 2200 32622200
فرهنگ سیف علیان مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات معاون مرکز انفورماتیک و ارتباطات 2222 32622222
فریبا امیری هزاروه مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس کامپیوتر - انفورماتیک 2264 32622264
ایمان امینی مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس نرم افزار - انفورماتیک 2262 32622262
سید مهدی خلیلی مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس نرم افزار-انفورماتیک 2274 32632274
احسان خوشبخت مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس وب - انفورماتیک 2220 32622220
حسین عباسی مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس شبکه 2254 32622254
پویه ارباب زاده مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس کامپیوتر 2272 32622252
مریم میرزازاده مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس سخت افزار 2276 32622270
علی نوازفی مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس شبکه پیو 2270 32632270
مسعود زمانی مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس شبکه پیو مرکز انفورماتیک 2270 32622270
احسان میرزایی مقدم مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس سخت افزار 2250 32622250
حسین مقدسی مدیریت برنامه , بودجه و توسعه منابع انسانی کارشناس آموزش و کارکنان-مسئول دفتر معاونت پشتیبانی 1414 32621414
احترام حیدری مدیریت برنامه , بودجه و توسعه منابع انسانی مدیریت برنامه , بودجه و توسعه منابع انسانی 1410 32621410
مهدی باجلان مدیریت برنامه , بودجه و توسعه منابع انسانی رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه 1412 32621412
مهدی سنبلی مدیریت برنامه , بودجه و توسعه منابع انسانی کارشناس بودجه 1416 32621416
زهرا فیروزی نظام آبادی مدیریت برنامه , بودجه و توسعه منابع انسانی کارشناس آماتر 1418 32621418
سعید محمودی مدیریت امور اداری و پشتیبانی مدیر امور اداری و پشتیبانی 1602 32621602
علی مرادی مدیریت امور اداری و پشتیبانی سرپرست اداره کارگزینی 1600 32621600
جواد سعادتی نواز مدیریت امور اداری و پشتیبانی بازنشستگی و رفاه 1652 32621652
حامد حبیبی مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارگزین 1670 32621670
حمیدرضا کمانکش مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارشناس امور اداری 1660 32621660
رضا محمدی مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارگزین اعضای هیات علمی 1662 32621662
معصومه امیری زاده مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارگزین 1672 32621672
مجید مینا عراقی مدیریت امور اداری و پشتیبانی سرپرست اداره رفاه و بازنشستگی 1610 32621610
تورج فرخ فال مدیریت امور اداری و پشتیبانی سرپرست اداره تدارکات 1680 32621680
قاسم صوفی مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارپرداز امور عمرانی تدارکات 1682 32621682
احمد اسلامی مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارپرداز تدارکات 1684 32621684
حسین بنیادی مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارپرداز تدارکات 1690 32621690
علی حبیبی امور اداری و پشتیبانی مسئول انبار مرکزی 1630 32621630
ولی اله...امیدی امور اداری و پشتیبانی حسابدار تدارکات 1686 32621686
علی حسنی امور اداری و پشتیبانی رئیس اداره امور عمومی دانشگاه 32621620
علی لطیفی دبیرخانه سرپرست دبیخانه مرکزی 1040 32621040
جمشید سعادت نواز دبیرخانه متصدی دبیرخانه آموزش کل 289 32774031
حشمت اله...جودکی دبیرخانه متصدی دبیرخانه مرکزی 289 32774031
فرشته فیضی دبیرخانه متصدی دبیرخانه مرکزی 1042 32621042
احمد باقری دبیرخانه متصدی دبیرخانه مرکزی 1044 32621044
حجت اله... دلاوری دبیرخانه متصدی دبیرخانه مرکزی 1044 32621044
فرهنگ صورتگر مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی مدیر فنی و عمرانی 1580 32621580
غلامعلی شهرابی فراهانی مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی مسئول امور دفتری واحد فنی-عمرانی 1582 32621582
مهدی قمی مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی سرپرست اداره تعمیر و نگهداری 1584 32621584
مجتبی شاه کرم مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی کارشناس طرح های عمرانی 1590 32621590
حسین نظم آبادی مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی مسئول تعمیرات خوابگاه 1594 32621594
مصطفی پناهی مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی کمک کارشناس گروه عمران 1593 32621592
محمد عظیمی مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی کاردان فنی 1586 32621586
بهنام صفوی امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی کارشناس دفتر فنی 1588 32621588
مهداد زرگران مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی کارشناس تاسیسات 1588 32621588
سروش نظام دوست مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی کارشناس دفتر فنی 1582 32621582
یاسر رنجبر مدیریت امور مالی مدیر امور مالی 1540 32621540
موسی شهرابی فراهانی مدیریت امور مالی دفتردار امور مالی 1520 32621520
محمد فراهانی مدیریت امور مالی جمعدار اموال 1558 32621558
معصومه حسین آبادی مدیریت امور مالی سرپرست معاون مدیر امور مالب 1558 32621558
مجید کریمی مدیریت امور مالی سرپرست اداره حسابداری 1720 32621720
حجت قهرمانی نیا مدیریت امور مالی حسابدار(حقوق و دستمزد) 1528 32621528
محمد زاهدی پویا مدیریت امور مالی حسابدار 1554 32621554
داود خجسته مدیریت امور مالی حسابدار 1556 32621556
داود فتحی مدیریت امور مالی سرپرست اداره اموال و املاک دانشگاه 1544 32621544
شیما پاشائی مدیریت امور مالی حسابدار 1550 32621550
منیژه لشنی مدیریت امور مالی حسابدار 1552 32621552
ملک ابراهیم عباسی مدیریت امور مالی حسابدار 2018 32622018
حسین کاویار اداره امور حقوقی سرپرست اداره حقوقی دانشگاه 1510 32621510
علیرضا غفاری اداره امور حقوقی کارشناس حقوقی و امور قرارداد ها 1514 32621514
بهروز امینی اداره امور حقوقی کارشناس مسئول حقوقی و املاک و مستغلات 1512 32621512
میلاد حمیدیان معاونت دانشجویی و فرهنگی مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی 1700 32621700
معصومه آقایی معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس کمیسون موارد خاص 1710 32621710
محسن فدائی مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه مدیری امور فرهنگی و فوق برنامه 282 32780802
علی گودرزی زاده مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه معاون مدیر امور فرهنگی 325 32774881
سعید مرادیان مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه سرپرست اداره فوق برنامه و گردشگری 218 32763555
علی شریفی مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه کارشناس اجتماعی 292 32762084
مجید دوست محمدی مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه کارشناس خانه نشریات 218 32763555
پیمان محمدی مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه کارشناس امور فرهنگی 292 32762084
معصومه عسگری مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه کارشناس انجمن های علمی 324 32767309
زینب صفدری مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه مسئول دفتر امور فرهنگی 282 32780802
محمد جمال باقری مدیریت امور دانشجویی مدیر امور دانشجویی 34173381
ابراهیم حسنی مدیریت امور دانشجویی سرپرست اداره ذفاه و خدمات دانشجویی 34173381
هادی عظیمی مدیریت امور دانشجویی کارشناس اداره رفاه دانشجویی 34173408
مهدی جهانبخش مدیریت امور دانشجویی رئیس اداره خوابگاه ها 34173325
زهرا فارسیجانی مدیریت امور دانشجویی کارشناس اداره خوابگاه ها 34173440
فاطمه صابری مدیریت امور دانشجویی کارشناس امور خوابگاه ها 34173440
اسحاق محمد دینی آهویی مدیریت امور دانشجویی سرپرست اداره تغذیه 34173413
سهراب اله دادی مدیریت امور دانشجویی کارشناس اداره تغذیه 34173080
عفت ارباب زاده مدیریت امور دانشجویی کارشناس رفاه 34173408
رضا دارایی مدیریت امور دانشجویی مسئول اتوماسیون تغذیه سایت پردیس 32767138
محمد خسروی مدیریت امور دانشجویی سرپرست انبار امور دانشجویان 34173437
فاطمه عیدی مدیریت امور دانشجویی کارشناس اداره تغذیه 34173080
خدیجه شریعت منش مدیریت امور دانشجویی کارشناس اداره رفاه 34173408
دکتر عباس صارمی اداره تربیت بدنی رئیس اداره تربیت بدنی 34173332
حاجی رضا خدا بخشی اداره تربیت بدنی کارشناس اداره تربیت بدنی 34173322
محمد قاسم حاجی ابادی اداره تربیت بدنی کارشناس اداره تربیت بدنی 34173323
اکرم کمانکش اداره تربیت بدنی کارشناس اداره تربیت بدنی 34173312
مهتاب منصوری اداره تربیت بدنی کارشناس اداره تربیت بدنی 34173312
علیرضا مهاجر اداره تربیت بدنی کارشناس اداره تربیت بدنی 34173557
استخر آفتاب 34173557
دکتر فرانک دیدگر مرکز بهداشت و درمان - مرکز مشاوره مدیر درمانگاه 32777400
مرسده نعمتی مرکز بهداشت و درمان - مرکز مشاوره مسئول دفتر درمانگاه 32777400
دکتر مرضیه السادات سجادی نژاد مرکز مشاوره سرپرست مرکز مشاوره 32764955
اعظم حیدری مرکز مشاوره کارشناس مرکز مشاوره 32764955
مهدیه دولت آبادی مرکز مشاوره کارشناس مرکز مشاوره 32764955
فاطمه ابراهیمی اداره خوابگاه ها سرپرست خوابگاه الزهرا 33677533
مصطفی افشارمنش اداره خوابگاه ها سرپزست خوابگاه شهید رضایی 34173318
علیرضا بابائی شهید
سکینه باباخانی اداره خوابگاه ها سرپرست خوابگاه فاطمیه 32789080
صدیقه حسنی اداره خوابگاه ها سرپرست خوابگاه الزهرا 33662908
سجاد خدادادی اداره خوابگاه ها سرپرست خوابگاه امیرکبیر 32790016
زهره رحیمی اداره خوابگاه ها سرپرست خوابگاه الزهرا 33677533
فاطمه شریفی فیجانی اداره خوابگاه ها سرپرست خوابگاه الزهرا 32789080
زهرا صالحی در منکی اداره خوابگاه ها سرپرست خوابگاه فاطمیه 33677533
مریم فتحی قاسم آبادی اداره خوابگاه ها سرپرست خوابگاه الزهرا 33662908
حسین کریمی اداره خوابگاه ها سرپرست خوابگاه شهید رضائی 34173318
مسعود کریمی اداره خوابگاه ها سرپرست خوابگاه امیرکبیر 32790016
صدیقه نادری اداره خوابگاه ها سرپرست خوابگاه الزهرا 32789080
دکترسعید موسوی پور گروه علوم تربیتی 376 32768244
دکتر صغری اکبری گروه علوم تربیتی 357 32777400-4
دکتر مهوش ذوالقرنین گروه علوم تربیتی 354 32777400-4
دکتر تورج ÷هوند گروه علوم تربیتی 356 32777400-4
دکتر مرضیه سجادی نژاد گروه علوم تربیتی 357 32777400-4
دکتر سعید شاه حسنی گروه علوم تربیتی 353 32777400-4
دکتر مهدیه شغیعی تبار گروه علوم تربیتی 354 32777400-4
دکتر منصور عبدی گروه علوم تربیتی 352 32777400-4
دکتر شمس الدین هاشمی مقدم گروه علوم تربیتی 355 32777400-4
دکتر بهمن یاسبلاغی گروه علوم تربیتی 352 32777400-4
دکتر مهرداد اکبری گروه زبان و ادبیات فارسی 370 32777400-4
دکتر حجت اله امید علی گروه زبان و ادبیات فارسی 32777400-4
دکتر حسن حیدری گروه زبان و ادبیات فارسی 370 32777400-4
دکتر محسن ذوالفقاری گروه زبان و ادبیات فارسی 369 32777400-4
دکتر زهرا رجبی گروه زبان و ادبیات فارسی 32777400-4
دکتر امین رحیمی گروه زبان و ادبیات فارسی 368 32777400-4
دکتر فاطمه سلطانی گروه زبان و ادبیات فارسی 32777400-4
دکتر علی صباغی گروه زبان و ادبیات فارسی 366 32777400-4
دکتر حمید عبداللهیان گروه زبان و ادبیات فارسی 32777400-4
دکتر جلیل مشیدی گروه زبان و ادبیات فارسی 367 32777400-4
دکتر سیده زهرا موسوی گروه زبان و ادبیات فارسی 369 32777400-4
دکتر طاهره میرهاشمی گروه زبان و ادبیات فارسی 32777400-4
دکتر ابراهیم ابراهیمی گروه الهیات 361 32777400-4
دکتر کیوان احسانی گروه الهیات 362 32777400-4
رکتر علی حسن بگی گروه الهیات 360 32777400-4
دکتر محمد مهدی حقی گروه الهیات 362 32777400-4
دکتر فاطمه دست رنج گروه الهیات 361 32777400-4
دکتر علیرضا طبیبی گروه الهیات 361 32777400-4
دکتر محمد رضا قاسمی گروه الهیات 362 32777400-4
دکتر احمد امیدعلی گروه زبان و ادبیات عربی 32777400-4
دکتر ابراهیم اناری گروه زبان و ادبیات عربی 365 32777400-4
دکتر محمد جرفی گروه زبان و ادبیات عربی 365 32777400-4
دکتر فرهاد رجبی نوش آبادی گروه زبان و ادبیات عربی 364 32777400-4
دکتر سیدابوالفضل سجادی گروه زبان و ادبیات عربی 363 32777400-4
دکتر محمود شهبازی گروه زبان و ادبیات عربی 363 32777400-4
دکتر حسین گلی گروه زبان و ادبیات عربی 32777400-4
دکتر قاسم مختاری گروه زبان و ادبیات عربی 364 32777400-4
دکتر محمد ابراهیمی راد گروه معارف اسلامی 298 32777400-4
دکتر مهدی ایمانی مقدم گروه معارف اسلامی 329 32777400-4
دکتر مرتضی بایت گروه معارف اسلامی 335 32777400-4
دکتر عباس خادمیان گروه معارف اسلامی 32777400-4
دکتر علی شمس 329 32777400-4
دکتر نور اله کریمیان گروه معارف اسلامی 329 32777400-4
دکتر موسی احمدیان گروه زبان انگلیسی 358 32777400-4
دکتر ابوالفضل حری گروه زبان انگلیسی 349 32777400-4
دکتر سید محمد حسینی گروه زبان انگلیسی 349 32777400-4
دکتر رحیم دهقان گروه زبان انگلیسی 351 32777400-4
دکتر حمیدرضا دولت آبادی گروه زبان انگلیسی 349 32777400-4
دکتر علی رجایی گروه زبان انگلیسی 348 32777400-4
دکتر مجید عامریان گروه زبان انگلیسی 348 32777400-4
دکتر محمد غفاری گروه زبان انگلیسی 349 32777400-4
دکتر مسعود کشاورز گروه زبان انگلیسی 348 32777400-4
دکتر علی محمد محمدی گروه زبان انگلیسی 351 32777400-4
دکتر هوشنگ یزدانی گروه زبان انگلیسی 32777400-4
فاطمه بیات کارکنان دانشگاه علوم انسانی کتابدار 333 32774880
عباس حبیبی کارکنان دانشگاه علوم انسانی سرپرست امور عمومی 337 32768244
مهدی حسنی کارکنان دانشگاه علوم انسانی مسئول دفتر رئیس دانشکده 376 32768244
کبری حمزه لونیا کارکنان دانشگاه علوم انسانی کارشناس رشته های تاریخ و زبان و ادبیات عربی 338 32767310
اعظم دریابیگی کارکنان دانشگاه علوم انسانی کارشناس تحصیلات تکمیلی 338 32767310
عاطفه سلیمی کارکنان دانشگاه علوم انسانی کارشناس گروه زبان انگلیسی 347 32777400-4
رضا صحرائی کارکنان دانشگاه علوم انسانی مسئول تمور دانشجویی و فرهنگی 403 32767310
سیمین عراقی کارکنان دانشگاه علوم انسانی کارشناس خدمات آموزشی 338 32767310
مریم السادات عمرانی زاده کارکنان دانشگاه علوم انسانی مسئول آموزش 338 32767310
دکتر ابوالفضل براتی گروه مهندسی شیمی 5436 32625436
دکتر فهیمه پرویزیان گروه مهندسی شیمی 5422 32625422
دکتر عزت اله جودکی گروه مهندسی شیمی 5420 32625420
دکتر سید محسن حسینی گروه مهندسی شیمی 5422 32625422
دکتر رضا داور نژاد گروه مهندسی شیمی 5098 32635098
دکتر میثم سلیمانی گروه مهندسی شیمی 5420 32625420
دکتر حمیدرضا سنایی پور گروه مهندسی شیمی 5410 32625410
دکتر احسان صالحی گروه مهندسی شیمی 5020 32625020
گروه مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی 5410 32625410
دکتر علیرضا فضلعلی گروه مهندسی شیمی 5420 32625420
دکتر صادق مرادی گروه مهندسی شیمی 5410 32625410
دکتر کاظم مطهری گروه مهندسی شیمی 5098 32625098
دکتر عبدالرضا مقدسی گروه مهندسی شیمی 5422 32625422
دکتر سید تقی میری شکتایی گروه مهندسی شیمی 5436 32425436
دکتر سعید رضا استاد زاده گروه مهندسی برق 5628 32625628
دکتر امیرحسین ابوالمعصومی گروه مهندسی برق 5620 32625620
دکتر محمد بیات گروه مهندسی برق 5028 32625028
دکتر خسرو خاندانی گروه مهندسی برق
دکتر ابوالقاسم دائی چیان گروه مهندسی برق 5436 32625436
دکتر مهدی رضوانی وردوم گروه مهندسی برق 5028 32625028
دکتر مجید سنایی پور گروه مهندسی برق 5628 32625628
دکتر مزدک عبادی گروه مهندسی برق 5622 32625622
دکتر علی اصغر قدیمی گروه مهندسی برق 5606 32625606
حسن مراد زاده گروه مهندسی برق 5628 32625628
دکتر حسین ملک پور شهرکی گروه مهندسی برق
دکتر مریم مومنی گروه مهندسی برق 5628 32625628
دکتر امین میرزایی نقلبری گروه مهندسی برق 5628 32625628
دکتر علیرضا آذربخت بنکده گروه مهندسی عمران 5320 32625320
دکتر محمد علی داستان گروه مهندسی عمران 5326 32625326
دکتر پویا زگیان گروه مهندسی عمران 5320 32625320
دکتر علی سنایی راد گروه مهندسی عمران 5330 32625330
دکتر نازنین شاه کرمی گروه مهندسی عمران 5324 32625324
دکتر اضغر لادریان گروه مهندسی عمران 5324 32625324
دکتر رضا موید فر گروه مهندسی عمران 5326 32625326
دکتر محمد رضا مطهری گروه مهندسی عمران 5330 32625330
دکتر علی مهدوی گروه مهندسی عمران 5324 32625324
دکتر مهدی موسوی گروه مهندسی عمران 5326 32625326
دکتر سید حمید هاشمی گروه مهندسی عمران 5320 32625320
دکتر محمد رضا وصالی گروه مهندسی عمران 5306 32625306
دکتر مهدی یزدانی گروه مهندسی عمران
دکتر رضا بیگی گروه مهندسی مواد و متالوژی 5824 32625824
دکتر یوسف پاینده گروه مهندسی مواد و متالوژی 5820 32625820
دکتر حسین حسن نژاد گروه مهندسی مواد و متالوژی 5224 32625224
دکتر مهدی رئوفی گروه مهندسی مواد و متالوژی 5224 32625224
دکتر مجید زارع زاده گروه مهندسی مواد و متالوژی 5824 32625824
دکتر علی سنسبلی گروه مهندسی مواد و متالوژی 5526 32625526
دکتر قاسم عیسی آبادی گروه مهندسی مواد و متالوژی 5820 32625820
دکتر حسین مستعان گروه مهندسی مواد و متالوژی 5526 32625526
دکتر بهمن میرزا خانی گروه مهندسی مواد و متالوژی 5820 32625820
دکتر فردین نعمت زاده گروه مهندسی مواد و متالوژی 5800 32625800
دکتر اشکان نوری گروه مهندسی مواد و متالوژی 5224 32625224
دکتر محمد ولاشجردی گروه مهندسی مواد و متالوژی 5820 32625820
دکتر وحید رافع گروه مهندسی کامپیوتر 5520 32625520
دکتر محسن رحمانی گروه مهندسی کامپیوتر 5530 32625530
دکتر فاخته سلطانی گروه مهندسی کامپیوتر 5522 32625522
دکتر سیف اله سلیمانی گروه مهندسی کامپیوتر 5526 32625526
دکتر حسین غفاریان گروه مهندسی کامپیوتر 5522 32625522
دکتر احسان منصوری گروه مهندسی کامپیوتر 5900 32625900
دکتر محمد باقری نوری گروه مهندسی مکانیک
دکتر علی جباری گروه مهندسی مکانیک 5722 32625722
دکتر کورش خورشیدی گروه مهندسی مکانیک 5720 32625720
دکتر محمد جواد خوش گفتار گروه مهندسی مکانیک 5330 32625330
دکتر مجتبی ذوالفقاری گروه مهندسی مکانیک 5704 32625704
دکتر مهدی سلیمانی گروه مهندسی مکانیک 5722 32625722
دکتر احسان سوری گروه مهندسی مکانیک 5720 32625720
دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی گروه مهندسی مکانیک 5722 32625722
دکتر حامد صفی خانی گروه مهندسی مکانیک 5726 32625726
دکتر معین طاهری گروه مهندسی مکانیک 5724 32625724
دکتر مهدی مدبری فر گروه مهندسی مکانیک 5724 32625724
دکتر سید علیرضا مصطفوی گروه مهندسی مکانیک 5724 32625724
دکتر رفعت محمدی گروه مهندسی مکانیک 5726 32625726
سید مجتبی محمدی کارکنان دانشگاه فنی و مهندسی مسئول دفتر ریاست 5005 32625005
مجید اکبری کارکنان دانشگاه فنی و مهندسی کارشناس آموزش 5052 32625052
شهلا عسگری کارکنان دانشگاه فنی و مهندسی کارشناس پژوهش 5054 32625054
نیلوفر امانی کارکنان دانشگاه فنی و مهندسی کارشناس هیات ممیزه 5100 32625100
عابدین بخشی کارکنان دانشگاه فنی و مهندسی کارشناس گروه مهندسی شیمی 5404 32625404
هادی حمزه لویان کارکنان دانشگاه فنی و مهندسی کارشناس گروه عمران 5306 32625306
صدیقه حسین آبادی کارکنان دانشگاه فنی و مهندسی کارشناس آموزش 5404 32625404
مجتبی قربعلی کارکنان دانشگاه فنی و مهندسی کارشناس گروه مهندسی مکانیک 5306 32625306
سعید موسوی کارکنان دانشگاه فنی و مهندسی کارشناس گروه مهندسی مواد 5404 32625404
سعید احدی کارکنان دانشگاه فنی و مهندسی کارشناس گروه کامپیوتر 5056 32625056
زیبا خرسندی کارکنان دانشگاه فنی و مهندسی مسئول کتابخانه فنی مهندسی 5074 32625074
رضا حشمتی کارکنان دانشگاه فنی و مهندسی کتابدار دانشکده فنی و مهندسی 5076 32625076
متین دژدار کارکنان دانشگاه فنی و مهندسی کارشناس مرکز رشد واحد های فناوری دانشگاه
معصومه قلعه نویی کارکنان دانشگاه فنی و مهندسی کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی 5040 32625040
پویه ارباب زاده کارکنان دانشگاه فنی و مهندسی کارشاس کامپیوتر 2272 32622272
حسن امیری زاده کارکنان دانشگاه فنی و مهندسی عامل مالی و مسئول امور عمومی 5432 32625432
عاطفه یگانه کارکنان دانشگاه فنی و مهندسی کارشناس گروه مهندسی شیمی 5406
سمیرا جلالوندی کارکنان دانشگاه فنی و مهندسی کارشناس گروه کامپیوتر 5072
ابوذر محصولی کارکنان دانشکده کشاورزی مسئول دفتر رئیس دانشگاه 3000 32623000
محمدرضا احمدی کارکنان دانشکده کشاورزی کارشناس گروه گیاهان دارویی 3022 32623022
حسین باقری کارکنان دانشکده کشاورزی کارشناس آموزشی گروه مهندسی باغبانی 3310 32763310
داود داودمقامی کارکنان دانشکده کشاورزی کارشناس گروه آموزشی علوم و مهندسی آب 32762087
فاطمه رجائی کارکنان دانشکده کشاورزی کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی 32771636
مرضیه رضایی کارکنان دانشکده کشاورزی مسئول آموزش دانشکده کشاورزی 32771636
مهدی ستوده نیا کارکنان دانشکده کشاورزی کارشناس گروه محیط زیست 381 32777400
ایمان شهرجردی کارکنان دانشکده کشاورزی کارشناس گروه باغبانی 32762087
محمد صالحی کارکنان دانشکده کشاورزی کارشناس گروه گیاهان دارویی 32762087
لیلی ظفرمند کارکنان دانشکده کشاورزی مسئول امور دانشجویی و فرهنگی 32623052
صالح عزیزی کارکنان دانشکده کشاورزی سرپرست اداره امور عمومی 32623034
ولی اله لطفی کارکنان دانشکده کشاورزی کارشناس گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم 328 32777400-4
سپهر نعمت پور کارکنان دانشکده کشاورزی کارشناس گروه علوم دامی 32762087
دکتر مینا تقی زاده گروه باغبانی 32623322
دکتر علیرضا خالقی گروه باغبانی 3322 32623322
دکتر علی خدیوی گروه باغبانی 3020 32623020
دکتر موسی سلگی گروه باغبانی 3322 32623322
دکتر احمدرضا عباسی فر گروه باغبانی 3320 32623320
دکتر بابک ولی زاده کاجی گروه باغبانی 3300 32623300
دکتر شهلا پایمزد گروه آبیاری و زه کشی و مهندسی آب 3720 32623720
دکتر ناصر گخجی خرم دل گروه آبیاری و زه کشی و مهندسی آب 1446 32771446
دکتر جواد مظفری گروه آبیاری و زه کشی و مهندسی آب 3500 32623500
دکتر مه نوش مقدسی گروه آبیاری و زه کشی و مهندسی آب 3720 32623720
دکتر اسداله محسنی موحد گروه آبیاری و زه کشی و مهندسی آب 3520 32623520
دکتر محمد جواد نحوی نیا گروه آبیاری و زه کشی و مهندسی آب 32623520
دکتر امیر انصاری گروه محیط زیست 32767306
دکتر آزاده کاظمی گروه محیط زیست 3700 32623700
دکتر مرتضی نادری گروه محیط زیست 32767306
دکتر مرتضی نادری گروه محیط زیست 32767306
دکتر مهرداد هادی پور گروه محیط زیست 32767306
دکتر عبداله ایمان فر گروه مهندسی مکانیک بیوسیسم 32771446
دکتر حامد توکلی گروه مهندسی مکانیک بیوسیسم 3800 32623800
دکتر محمد رضا سیفی گروه مهندسی مکانیک بیوسیسم 32771446
دکتر محمود کریمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیسم 32771446
دکتر مجید لشکری گروه مهندسی مکانیک بیوسیسم 3030 32623030
دکتر رضا محمدی گل گروه مهندسی مکانیک بیوسیسم 32771446
دکتر حسین صالحی ارجمند گروه گیاهان دارویی 3000 3263002
دکتر فائزه السادات ابطحی گروه گیاهان دارویی 3720 32633720
دکتر مرتضی اکرمیان گروه گیاهان دارویی 3400 32623400
دکتر مهرناز حاتمی گروه گیاهان دارویی 32623320
دکتر ناصر حسینی گروه گیاهان دارویی 32623000
دکتر منصور قربانپور گروه گیاهان دارویی 3420 32523320
دکتر ایمان حاج خدادادی گروه علوم دامی 32623620
دکتر مهدی حسین یزدی گروه علوم دامی 32771446
دکتر مهدی خدایی مطلق گروه علوم دامی 32623000
دکتر امیرحسین فراهانی خلت آبادی گروه علوم دامی 32623620
دکتر حسینعلی قاسمی گروه علوم دامی 32623620
دکتر مهدی کاظمی بن چناری گروه علوم دامی 32623620
دکتر محمد حسین مرادی گروه علوم دامی 3600 32623600
دکتر مهدی میرزایی گروه علوم دامی 32623000
استخر سلف زیتون,بانک و آژانس 34173557
رئیس بانک سلف زیتون,بانک و آژانس 34173434
معاون سلف زیتون,بانک و آژانس 34173432
اعتبارات سلف زیتون,بانک و آژانس 34173438
محرم سلیمانی سلف زیتون,بانک و آژانس متصدی دفتر نمایندگی در تهران 021-88908385
آژانس عمار سلف زیتون,بانک و آژانس 34173407
عزیزاله... آزاد گروه ریاضی 2071 34174400-32627002
دکتر محرم آقاپور گروه ریاضی 2079 32173201-5
دکتر محمود پارچه طلب گروه ریاضی 2065 32173201-5
دکتر رضا پاکیاری گروه ریاضی 2063-2080 32627030-34173421
اسماعیل پیغان گروه ریاضی 3079 32173201-5
دکتر مرضیه حاتم خانی گروه ریاضی 2037 32173201-5
دکتر ولی اله...خلیلی گروه ریاضی 2066 32173201-5
دکتر بهنام سپهریان گروه ریاضی 2062 32173201-5
دکتر مهدی سهرابی حقیقت گروه ریاضی 2062 32173201-5
دکتر داود علیمحمدی گروه ریاضی 2064 34173416
دکتر مرتضی کوزه گر کالجی گروه ریاضی 2037 32173201-5
دکتر سیروس مردای گروه ریاضی 2079 32173201-5
دکتر سیما مشایخی گروه ریاضی 2037 32173201-5
دکتر سید نوراله..موسوی گروه ریاضی 2066 32173201-5
دکتر سید جمال میرکمالی گروه ریاضی 2037 32173201-5
دکتر علی محمد نظری گروه ریاضی 2066 32173201-5
دکتر سعید امانی گروه شیمی 2035 32173201-5
دکتر علی بابایی گروه شیمی 2040 34183415-32627502
دکتر فرزاد بامداد گروه شیمی 2042 32627520
دکتر محمد علی بداغی فرد گروه شیمی 2041 34173401-5
دکتر مرتضی حبیبی گروه شیمی 2044 32627528
دکتر فرهاد حیدری گروه شیمی 3036 32173201-5
دکتر حمید خانمحمدی گروه شیمی 2033 32173201-5
دکتر علیرضا خدابخشی گروه شیمی 2044 32627528
دکتر کاوه خسروی گروه شیمی 2043 32627532
دکتر جواد ذوالقرنین گروه شیمی 2042 32627520
دکتر محمد سلیمان نژاد گروه شیمی 2034 32627526
دکتر محمد رضا سنگی گروه شیمی 2042 32627520
دکتر علیرضا صلابت گروه شیمی 2043 32627530
دکتر امیر عزیزی گروه شیمی 2036 32173201-5
دکتر خلیل فقیهی گروه شیمی 2034 32627526
دکتر علیرضا کریمی گروه شیمی 2033 32173201-5
دکتر اکبر مبینی خالدی گروه شیمی 2041 32173201-5
دکتر وحید مهدوی گروه شیمی 32627530
دکتر محمد ابوالحسنی گروه فیزیک 2049 34173401-5
دکتر رضا پورایمانی گروه فیزیک 2052 34173401-5
دکتر محمد رضا جعفری گروه فیزیک 2053 34173401-5
دکتر سعید حمیدی گروه فیزیک 2056 34173401-5
دکتر حسن خلیلی گروه فیزیک 2051 34173401-5
دکتر سیدعبدالعلی ذوالانوار گروه فیزیک 2052 34173401-5
دکتر اکبر زنده نام گروه فیزیک 2090 34173401-5
دکتر مهران شاه منصوری گروه فیزیک 2057 34173401-5
دکتر حسین صادقی گروه فیزیک 2058 34173401-5
دکتر بیژن فرخی گروه فیزیک 2082 34173414-32627020
دکتر کریم قربانی گروه فیزیک 2053 34173401-5
دکتر مهران قلی پور گروه فیزیک 2049 34173401-5
دکترکامران مویدی گروه فیزیک 2057 34173401-5
دکتر مازیار مرندی گروه فیزیک 2051 34173401-5
دکتر مهدی میرزایی گروه فیزیک 2053 34173401-5
دکتر غلامرضا نبیونی گروه فیزیک 2050 34173318-32627302
دکتر محمد حسن آبنوسی گروه زیست 2026 34173401-5
دکتر محمد رضا امیرجانی گروه زیست 2030 34173317
دکتر فریبا امینی گروه زیست 2045 32627224
دکتر علیرضا پسرکلو گروه زیست 2048 34173401-5
دکتر نیلوفر دربندی گروه زیست 2045 32627224
دکتر ملک سلیمانی گروه زیست 2025 32627222
دکتر علیرضا شایسته فر گروه زیست 2024 34173401
دکتر سید محمد علی شریعت زاده گروه زیست 2028 32627220
دکتر سید مهدی طالبی گروه زیست 2028 32627220
دکتر مهری عسکری مهرآبادی گروه زیست 2027 34173401-5
دکتر مجید کمیجانی گروه زیست 2048 34173401-5
دکتر منیره محمودی گروه زیست 2045 32627224
دکتر مجید مهدیه گروه زیست 2024 34173401
دکتر حمیدرضا مومنی گروه زیست 2024 34173401-5
دکتر میترا نوری گروه زیست 2027 34173401-5
دکتر احمد همتا گروه زیست 2024 34173401-5
فرزانه محمدی کارکنان دانشگاه علوم پایه مسئول دفتر رئیس دانشگاه 7000 34173400-32627000
مهدی نوده فراهانی کارکنان دانشگاه علوم پایه کارشناس گروه زیست شناسی 2128 34173401-5
ابوالفضل تقوی کارکنان دانشگاه علوم پایه کارشناس مسئول آزمایشگاه های گزوه آموزشی زیست شناسی 2126 34173401-5
پریسا مالکی کارکنان دانشگاه علوم پایه کارشناس آزمایشگاه های 34173409
زهرا کلاته کارکنان دانشگلاه علوم پایه کارشناس آزمایشگاه 2032 34173401-5
سهیلا خاقانی نژاد کارکنان دانشگاه علوم پایه کارشناس آزمایشگاه شیمی 2032 34173401-5
مینا رحمتی فر کارکنان دانشگاه علوم پایه کارشناس آزمایشگاه شیمی 2032 34173401-5
مهدی قلمی کارکنان دانشگاه علوم پایه کارشناس آزمایشگاه گروه آموزشی شیمی 2110 34172301-5
جواد قاسمی کارکنان دانشگاه علوم پایه کارشناس گروه فیزیک 2088 34173401-5
شهلا ناهیدی نژاد کارکنان دانشگاه علوم پایه کارشناس گروه فیزیک 2091 34173401-4
حسین احمدی کارکنان دانشگاه علوم پایه کارشناس گروه زیست 2030 34173317
زینب فرامرزی کارکنان دانشگاه علوم پایه کارشناس آموزش علوم پایه 2046 34173415
فاطمه هدایتی پور کارکنان دانشگاه علوم پایه کارشناس آموزش 2060 34173416
روشنک قربانی کارکنان دانشگاه علوم پایه کارشناس گروه فیزیک 2091 34173401
فائقه مینا عراقی کارکنان دانشگاه علوم پایه کارشناس گروه فیزیک 2050 34173318
اکرم خوشگفتار کارکنان دانشگاه علوم پایه کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی 2083 34173414
ملیحه باقری کارکنان دانشگاه علوم پایه کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی 2083 34173414
دکتر علیرضا بهرامی دانشگاه علوم ورزشی 34173492
دکتر اسفندیار خسروی زاده دانشگاه علوم ورزشی 34173492
دکتر حسن خلجی دانشگاه علوم ورزشی 34173492
دکتر داریوش خواجوی دانشگاه علوم ورزشی 34173492
دکتر نادر شوندی دانشکده علوم ورزشی 34173492
دکتر شهناز شهرجردی دانشکده علوم ورزشی 34173492
دکتر عباس صارمی دانشکده علوم ورزشی 34173492
دکتر مسعود گلپایگانی دانشکده علوم ورزشی 34173492
دکتر جلیل مرادی دانشگاه علوم ورزشی 34173492
دکتر زینب مندعلی زاده دانشکده علوم ورزشی 34173492
حاجی رضا خدابخشی کارکنان دانشکده علوم ورزشی کارشناس تربیت بدنی 34173322
اکرم فراهانی کارکنان دانشکده علوم ورزشی مسئول آموزش 34173492
ایمان ملکی کارکنان دانشکده علوم ورزشی کارشناس دانشکده 34173492
علیرضا مهاجر کارکنان دانشکده علوم ورزشی کارشناس اداره تربیت بدنی 34173492
مهتاب منصوری کارکنان دانشکده علوم ورزشی کارشناس اداره تربیت بدنی 34173580
حجت الاسلام سید مهدی حسینی مطلق دفتر نهاد رهبری مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 1080 34173558
حجت الاسلام مجید حیدری دفتر نهاد رهبری معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 7090 34173417
حمید قدیری دفتر نهاد رهبری مدیر اجرایی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 1084 34173558
حجت الاسلام صادقی دفتر نهاد رهبری 34173558
فاطمه کریمی دفتر نهاد رهبری مسئول واحد خواهران دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 34173558

ارتباط با ما

اسناد
عنوان توضیح دانلود