دکتر مجید لشگری

مشاور رئیس دانشگاه اراک در امور هیات امنا