درباره مدیریت

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابتدای کار فعالیت های عمدتاً حفظ و بهره برداری از اطلاعات آموزشی و مالی دانشگاه را به عهده داشته، سپس عهده دار مسئولیت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز و مکانیزه نمودن بخش های آموزش، مالی و اجرای این سیستم ها بود که به تدریج امور اجرایی سیستم های نرم افزاری به بخش های مربوطه محول گردید.

این مرکز در حال حاضر به رسالت اصلی خود یعنی تجزیه و تحلیل وطراحی سیستم های نرم افزاری مورد نیاز دانشگاه و پشتیبانی سخت افزاری، اطلاع رسانی، آموزشی و . . . جهت ایجاد سیستم جامع مکانیزه دانشگاه مشغول فعالیت می باشد . 


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک