شرح وظایف دبیرخانه تخصصی هیات ممیزه:

  1. رسیدگی و بررسی پرونده‌های اعضای هیات علمی به منظور ارتقاء مرتبه به استادیاری، دانشیاری واستادی
  2. تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی  از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
  3. احتساب سنوات آموزشی اعضای هیات علمی
  4. نظارت بر حسن اجرای آئین‌نامه‌های مربوط به هیات ممیزه دانشگاه‌
  5. برنامه ریزی در خصوص برگزاری جلسات هیأت ممیزه و کمیته های تخصصی دانشگاه
  6. اجرای دقیق آئین نامه ها ودستورالعمل های مربوط به هیأت ممیزه
  7. پیگیری صدور حکم ارتقاء مرتبه علمی جهت اعضای هیات علمی ارتقاء یافته
  8. اطلاع رسانی قوانین و مقررات، آئین نامه ها ودستورالعمل های مربوط به هیأت ممیزه به ذینفعان
  9. ارتباط موثر با هیأت ممیزه مرکزی وزارت متبوع جهت اخذ آخرین دستورالعملها و گرفتن نظریه ارشادی
  10. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق