درباره اداره

فوق برنامه:

به منظور افزایش نشاط روحی و تقویت حس خود اتکایی و همینطور پر کردن اوقات فراغت به نحو مطلوب دفترفوق برنامه تاسیس شده است.

گردشگری:

دانشگاهیان به عنوان فرهیختگان جامعه ، ترسیم کننده مصالح کشورند و از این رو آشنایی ایشان با میراث فرهنگی وتاریخی نقش بسزایی در تصمیم گیری مطلوب برای آینده کشور دارد. دیدار از جاذبه های گردشگری مناطق مختلف،بازدید از دانشگاه ها و آشنایی با سیستم های آموزشی و دستاوردهای علمی و فرهنگی کشور ، ایجاد فرصت زندگی جمعی و دوستی های جدید و عمیق ، حس خود اتکایی ، تقویت حس محبت و ایثار، با لابردن نشاط روحی و ایجاد تحرک و تنوع از عواملی هستند که برگزاری سفرهای دانشگاهی را ضروری می سازد.

نظارت و ارزیابی:

به منظور جمع آوری اطلاعات و گزارش های فرهنگی و اجتماعی و بررسی و ارزیابی آنها،  در جهت هر چه بهتر شدن برنامه های فرهنگی و اجتماعی، این واحد تاسیس شده است .

سمعی بصری:

 واحد سمعی بصری به منظور فیلمبرداری ، عکاسی و ایجاد آرشیو از مراسم های حوزه مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه و همچنین مشاوره به دانشجویان در زمینه تولید فیلم های آموزشی ، داستانی و مستند و مسئولیت سالن هشت شهریور تاسیس شده است.