نمایشگر یک مطلب

حضور در کلاس و اهمیت آن در موفقیت تحصیلی و صرفه ­جوئی در وقت

حضور جدی در کلاس را دانشجویان باید مهم بدانند. ابزارهای مهم یادگیری عبارتند از: کلاس، جزوه و کتاب درسی. شما نمی‏توانید دروس تحلیلی را مانند بسیاری از دروس حفظی فقط با خواندن و گوش کردن یاد بگیرید. بیش از هشتاد درصد دروس تحلیلی و فنی- مهندسی را باید با حضور جدی در کلاس و با تمرکز و یادداشت­برداری یاد بگیرید. استفان کاوی در کتاب هفت عادت مردمان مؤثر می­گوید، نوشتن ابزار مهمی برای تیز کردن اره ذهن است؛ بنابراین در کلاس درس باید به دقت درس را یادداشت­برداری کنید تا یاد بگیرید. از مطالب و مفاهیمی که استاد در کلاس تدریس می­ک ند بایستی یادداشت­هایی داشته باشید، به طوری که به زبان خودتان رابطه بین مفاهیم و اصول را به روشنی بیان کنید و این یادداشت­های کلاسی را مرتب کرده و نگه دارید و سپس ضمن تطبیق این یادداشت­ها با کتاب به فهم و درک بهتری برسید. بنابراین سعی کنید در کلاسها به ویژه کلاسهای دروس تحلیلی غیبت نکنید و حتماً از مطالب استاد با روش صحیح یادداشت‏ برداری کنید. در مطالعه فعال و پویا کمتر چیزی می ‏تواند به اندازه قلمی که در دست دارید ذهن شما را متمرکز کند. یادداشت­برداری در کلاس ذهن شما را در حالت آماده باش قرار می‏ دهد.

متأسفانه برخی از دانشجویان عدم حضور در کلاس را نوعی افتخار می­دانند و تصور می­ک نند با مطالعه جزوات سایر دانشجویان می­ توانند موفق شوند، اما واقعیت غیر از این است. تجربه نشان داده است که اساتید، درس کلاس را با بیان نکات ظریف و استفاده از شگردهای مختلف می­آموزند که سایر دانش­جویان نمی­ توانند حتی با ارائه جزوه­هایشان آن را به شما انتقال دهند و خودتان هم با کتاب درسی نمی ­توانید به آن نکات پی ببرید. درصد عمده­ای از یادگیری در کلاس درس صورت می­ گیرد.

شاید خودتان هم تجربه کرده باشید که آموختن درسی که زمان تدریس آن شما در کلاس درس حاضر نبوده­ اید چقدر دشوار است. البته حضور در کلاس از نظر فیزیکی چندان مهم نیست، بلکه شما باید حضوری مؤثر و متمرکز در کلاس داشته باشید و بسیار مهم است که خودتان را با شیوه تدریس استاد هماهنگ کنید، نه زیاد شتاب داشته باشید و نه کند حرکت کنید. حضور مؤثر شما در کلاس و گوش دل دادن به سخنان استاد بسیار مهم است. در این صورت ساعت حضور شما در کلاس جزئی از ساعت مطالعه است و مطمئن باشید که بخش قابل توجهی از بار مطالعاتی شما در خانه کاسته خواهد شد و چون مطالب را در کلاس فهمیده­ اید، در خانه فقط لازم است به تثبیت مطالب آموخته شده در ذهن بپردازید. اما اگر در کلاس دقت لازم را نداشته باشید باید حداقل دو برابر وقت کلاس وقت بگذارید تا بفهمید موضوع درس چیست و بدون اغراق کار شما در منزل چندین برابر خواهد شد و تازه کیفیت لازم را نخواهد داشت. بنابراین حتماً در کلاس حضور مؤثر، هشیارانه و متمرکز داشته باشید. حضور نداشتن در کلاس درس شما را در درس و کلاس عقب خواهد انداخت.

 

مرکز مشاوره دانشگاه اراک

تهیه­کننده: حجت محمدی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی