ارتباط با گروه مشاوره دانشجویان

نام نام خانوادگی تلفن تماس سمت
تورج سپهوند ۳۲۷۶۴۹۵۵ سرپرست مرکز مشاوره
اعظم  حیدری ۳۲۷۶۴۹۵۵ کارشناس
معصومه  ساکی ۳۲۷۶۴۹۵۵ کارشناس
مهدیه  دولت آبادی فراهانی ۳۲۷۶۴۹۵۵ مددکار