مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

در حال حاضر مدیریت گروه زبان و ادبیات انگلیسی بر عهده ی جناب آقای دکتر مجید عامریان، با مرتبه ی علمی دانشیاری است.